Strategie 2014+ realizace - Archiv

MAS Království – Jestřebí hory vyhlašuje avíza pěti výzev

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlašuje dne 5.10.2017 avíza pěti výzev. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jsou vyhlašována avíza výzev Ochrana životů, zdraví a majetku a Infrastruktura vzdělávání. V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) vyhlašujeme avízo výzev Prorodinná opatření a Zaměstnanost. V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) vyhlašuje MAS avízo výzvy pro fiche Investice do zemědělských podniků, Lesnická infrastruktura, Zemědělská infrastruktura a Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. MAS upozorňuje žadatele, že avíza výzev mají pouze informativní charakter. Závazná verze výzev, včetně příslušné dokumentace ke každé z nich, bude vyhlášena po schválení strategie CLLD. O vyhlášení závazných verzí výzev budou žadatelé včas informováni. Avízo výzvy slouží k rámcovému seznámení s výzvou, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji a požadavky jednotlivých dotačních programů. Žadatelé se tak budou moci na výzvy připravit s dostatečným předstihem. K jednotlivým výzvám budou poskytovány konzultace kanceláří MAS. Harmonogram konzultací a kontaktních pracovníků najdou žadatelé v textu avíz. Podklady naleznete zde.

Kateřina Valdová, 5.10.2017

Materiály pro společné jednání orgánů

Vážení členové orgánů, dne 12. 9. 2017 se bude v zasedací místnosti MAS konat společné setkání orgánů (programový, výběrový, kontrolní, monitorovací výbor), které bude předcházet sněmu MAS (21. 9. 2017). Na programu společného setkání bude především debata nad materiály, které se týkají budoucích výzev MAS z jednotlivých operačních programů. Zde naleznete veškeré materiály pro výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost; pozvánku s programem a průvodními informacemi k jednotlivým položkám obdržíte e-mailem.

Kateřina Valdová, 4.9.2017

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Na základě strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bude možné v letech 2017 - 2021 žádat přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. o dotaci ze tří operačních programů. V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) bude možné žádat o podporu na realizaci následujících typů aktivit: Sociální služby a sociální začleňování, Zaměstnanost, Sociální podnikání, Prorodinná opatření. Žádost o dotaci bude podávat žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+. Budoucí potenciální žadatelé se mohou již nyní na portálu registrovat. Pro podání žádosti o dotaci z OPZ bude třeba, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným certifikátem, který vydávají certifikační autority: Česká pošta, s. p.; První certifikační autorita, a. s.; eIdentity, a. s.). Prostudujte si podrobnější informace o podpoře z OPZ i plán MAS k OPZ .

Kateřina Valdová, 6.9.2016

Integrovaný regionální operační program (IROP) – informace
k dalšímu vývoji

V letech 2017 – 2021 bude možné přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. žádat o dotaci ze tří operačních programů: Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. Žádost o dotaci z IROP bude podávat žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+, kde se žadatelé mohou již nyní registrovat. Pro podání žádosti o dotaci z IROP bude třeba, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným certifikátem, který vydávají certifikační autority). Očekáváme, že v první polovině roku 2017 bude zveřejněna pracovní verze první výzvy MAS společně s předběžnou registrací projektů. Vzhledem k tomu, že v současnosti stále čekáme na připomínky a následné schválení celé strategie CLLD řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj), uvedený harmonogram je předpokládaný a může se změnit. Podrobnější popis věcného zaměření aktivit naleznete ve strategii CLLD. Přečtěte si ještě více informací.

Kateřina Valdová, 16.8.2016

Program rozvoje venkova – informace k dalšímu vývoji čerpání dotací

Na základě strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bude možné v dalším programovém období žádat přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. o dotaci ze tří operačních programů: Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. Z uvedených programů předpokládáme, že MAS vyhlásí výzvu nejdříve z Programu rozvoje venkova. Očekáváme, že v listopadu a prosinci letošního roku bude zveřejněna pracovní verze první výzvy MAS společně s předběžnou registrací projektů v rámci Programu rozvoje venkova. V návaznosti na tento termín bude k této výzvě uspořádán seminář pro žadatele. Oficiální vyhlášení výzvy MAS předpokládáme v lednu – únoru 2017. Přečtěte si podrobnější informace k Programu rozvoje venkova.

Kateřina Valdová, 1.8.2016