LEADER - DOTACELEADER 2008 - 2013

Zkratka LEADER pochází z francouzského „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“, což v překladu znamená „propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. To plně vyjadřuje zaměření LEADERu. Ten je založen na partnerství místních subjektů a na jejich jednotné rozvojové strategii (v případě MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. se jedná o strategii s názvem „Budujeme region se společnou budoucností“).

Metoda LEADER se opírá o přístup „zdola nahoru“ (bottom-up). To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé, kteří v regionu žijí, společně určí jako prioritu a pak také realizují; jsou to lidé z různých pozic, různého věku a postavení, ale spojuje je zájem o dlouhodobý rozvoj místa, kde žijí, a tak vědí, kam nejlépe by měl směřovat jeho rozvoj. Principem je tedy jednak propojení kapacit daného území, společné rozhodování, podpora místního partnerství, spolupráce v regionu a mezi regiony, posílení ekonomického prostředí venkova, ale i zlepšení kvality života v těchto oblastech nebo rozvíjení místní produkce, přírodních a kulturních zdrojů a posílení venkovské komunity. Všeho tohoto se díky členství v místních akčních skupinách mohou účastnit a peníze díky metodě LEADER čerpat jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace (více informací o metodě LEADER naleznete na internetových stránkách http://leader.isu.cz).


1. Výzvy a dokumenty pro žadatele
Osmá výzva k předkládání projektů

Sedmá výzva k předkládání projektů

Šestá výzva k předkládání projektů

Pátá výzva k předkládání projektů


2. Dokumenty ke stažení pro příjemce

3. Podpůrné dokumenty

4. Kontakty

Kontakty pro bližší informace a bezplatné konzultace:
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
ředitel o.p.s.
Tel. +420777851871
balcar@kjh.cz

Bc. Kateřina Valdová
manažerka MAS pro tvorbu SCLLD a komunikace s médii
Tel. +420499397232
valdova@kjh.cz

Sídlo:
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory o.p.s.
Pod Městem 624
542 32 Úpice
www.kjh.cz
Tel. +420499397232

Doručovací adresa:
Kancelář MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s.
(boční vchod pravého křídla budovy)
ZŠ Úpice - Lány
Palackého 793
542 32 Úpice
Kancelář na mapě

Pracovní doba
PO: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 15:00
ÚT, ČT: 8:00 – 12:00
Pro sjednání konzultace volejte na výše uvedená telefonní čísla. V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo pracovní dobu.


5. Otázky a odpovědi

6. Archiv
6.1. Dokumenty ke stažení pro žadatele
Archiv I. – IV. Výzva


Čtvrtá výzva k předkládání projektů: od 3. 1. 2011

Třetí výzva k předkládání projektů: od 24. 8. 2010

Druhá výzva k předkládání projektů: 3. 5. - 3. 6. 2010

První výzva k předkládání projektů: 19. 8. - 30. 9. 2009

Projekty z programu LEDAER v obci Havlovice

Obec Havlovice realizovala v minulém období z programu Leaderu 2007–2013 dva projekty. Jednalo se o zkvalitnění údržby veřejné zeleně a výstavbu garáží pro komunální a hasičkou techniku (1. etapa). Z prvního projektu se díky dotaci získaly peníze na příkopové rameno s žací hlavou FERRI TM 46 Farm a na pohonnou jednotu DAKR Panter FD. Oba kusy techniky stále slouží obci. Díky druhému projektu se mohla postavit nová budova, která je garáží pro komunální a hasičskou techniku. Také zde mají klubovnu havlovičtí hasiči; místnost je ale přístupná i ostatním spolkům. Klubovna byla díky dotaci z programu Leader 2007–2013 vybavena, tentokrát ale projekt podávali (i vypracovali) členové SDH Havlovice.

Markéta Demešová, 10.8.2017

Projekty z LEADERu realizované v obci Libňatov

Obec Libňatov realizovala díky finančním prostředkům z programu Leader 2007–2013 celkem čtyři projekty, a to dva v mateřské školce a dva v kulturním domě. V mateřské školce se jednalo o rekonstrukci a modernizaci budovy MŠ, kdy se např. zateplila okna, vyměnil se kotel nebo zrekonstruovala sociální zařízení v budově. V rámci druhého projektu bylo zrekonstruované dětské hřiště u MŠ, kde přibyla například dvojitá houpačka nebo auto na pružině a také zde byly provedeny terénní úpravy. To vše má zpříjemnit dětem čas strávený ve školce. V kulturním domě byly realizované také dva projekty. Jednalo se o výměnu oken a zateplení stropů kulturního domu, kde proběhly práce např. na tepelné izolaci stropů v budově, a byla vyměněna okna v sále. Ve druhém projektu se podařilo rekonstruovat sociální zařízení v přízemí.

Markéta Demešová, 1.8.2017

Čtvrtá etapa rekonstrukce Regionálního zemědělského muzea

Od roku 2007 realizuje o. s. Chalupění etapovou rekonstrukci objektů Regionálního zemědělského muzea a zázemí pro spolkové aktivity v Radči. V tom mu pomohla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., která projekt podpořila a občanskému sdružení se tak podařilo získat 255 157 Kč na opravu fasády, vnitřních zdí a nových vrat a dveří, jež jsou pro fungování muzea nezbytné. Etapová oprava navazovala na generální opravu střechy nebo na výměnu oken na celé muzejní budově. Podívejte se na celou reportáž.

Kateřina Valdová, 5.11.2015

Pension Konírna – agroturistické centrum aneb „zadními vrátky k Hrubým za zvířátky“

Projektem financovaným z dotačního programu LEADER se ucelil význam a funkčnost agroturistického hospodářství, které přispěje k rozvoji cestovního ruchu a umožní zájemcům strávit v přírodě a mezi zvířaty nejen dopoledne nebo odpoledne, ale díky ubytování i několik dní. Ve Vítězné tak díky Pensionu Konírna vzniklo příjemné zázemí pro trávení dovolené nebo i pro další aktivity v rámci vzdělávání a osvěty, a to především pro návštěvy žáků MŠ, ZŠ nebo Dětského domova Nemojov. Podívejte se i na reportáž o projektu.

Kateřina Valdová, 30.9.2015

Veterinární pohotovostní výjezdová služba – II. etapa

Dalším projektem, podpořeným z dotačního programu LEADER je projekt veterinární lékařky Julie Kultové z Pilníkova. Cílem projektu bylo především rozšířit nabídku veterinárních služeb, a to o digitální RTG vybavení. Kvalita digitálního zobrazení je nesrovnatelně vyšší a navíc umožňuje kompletní použití v terénních podmínkách, vzhledem ke skladnosti přístroje. Některé digitální rentgeny jsou již dnes tak malých rozměrů, že se vejdou do osobního auta. Pak je možné přímo v terénu provést rentgenování, ale také vyvolání a vyhodnocení snímku do několika minut. Nákupem vybavení bude veterinářka moci rozšiřovat již poskytované veterinární mobilní služby. Podívejte se na celou reportáž.

Kateřina Valdová, 14.9.2015

Projekt v Pilníkově: Hrajeme si, sportujeme

Herní prvky na rozsáhlé zahradě při MŠ v Pilníkově byly v havarijním stavu a bylo třeba je zmodernizovat a zároveň na zahradě zajistit bezpečný provoz. Došlo zde především k umístění multifunkční univerzální herní sestavy Flora 09. Jde o variabilní herní sestavu, vyrobenou z kvalitních a odolných materiálů inovačními technologiemi, které chrání životní prostředí, slouží k rozvoji pohybových dovedností, herních aktivit, fantazie i k rozvoji ochrany přírody a estetického cítění dětí ve věkové skupině 3 – 6 let. Více se dozvíte reportáži o projektu.

Kateřina Valdová, 24.8.2015

Stavební úpravy a přístavba objektu zázemí
Mysliveckého sdružení Chotěvice

Realizací projektu, který byl podpořený z dotačního programu LEADER, dostaly neziskové organizace v obci Chotěvice a především Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice možnost využívat kvalitní zázemí pro svoji činnost. Došlo zejména k odizolování a oddrenážování starého objektu, k vytvoření nových okenních otvorů a k omítnutí stávajícího stropu z OSB desek a k nahrazení staré střešní krytiny za nové velkoformátové plechové šablony a k zateplení obvodového zdiva. Dále byla projektem řešena přístavba, která zvětšila hlavní užitný prostor objektu. Podívejte se i na reportáž, která celý projekt představuje.

Kateřina Valdová, 19.8.2015

Monitoring projektů v době vázanosti na účel

V rámci projektů realizovaných z dotačního programu LEADER na území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. zbývá aktuálně k proplacení ze Státního zemědělského intervenčního fondu poslední projekt. Tím ale práce na projektech nekončí a projekty postupně přecházejí do fáze kontrol a monitoringu. Každý projekt, který má na SZIF podanou žádost o proplacení, spadá automaticky do doby udržitelnosti, resp. do doby vázanosti projektu na účel, po kterou je příjemce dotace povinen splňovat účel projektu a dodržovat specifické podmínky z Dohody o poskytnutí dotace. „Během této pětileté doby bude MAS udržovat s příjemci dotace pravidelný kontakt a zároveň bude provádět kontroly na místě v době vázanosti projektu na účel,“ nastiňuje budoucí práci s projekty Jan Balcar, ředitel organizace. „Pro všechny také chystáme pravidelný informační servis, a pokud by bylo nutné, tak i konzultace, které vyřeší případné problémy“. Přečtěte si celou zprávu.

Kateřina Valdová, 20.7.2015

Projekty podpořené v VIII. výzvě

Do ukončené poslední VIII. výzvy příjmu žádostí o dotaci programu LEADER bylo přijato celkem pět projektů. Všechny prošly veřejnou obhajobou (27. února 2014) před hodnotitelskou komisí a ta pak společně vydala konečné rozhodnutí. K podpoře byly nakonec vybrány tři projekty, a to projekty obcí Jívka, Vlčkovice v Podkrkonoší a města Pilníkov. Konečné výsledky VIII. výzvy si můžete prohlédnout zde.

Kateřina Valdová, 5.3.2014

Veřejné obhajoby projektů

Všichni zájemci budou opět moci „nahlédnout pod pokličku“ výběru projektů z dotačního programu LEADER. Dne 27. 2. 2014 budou probíhat veřejné obhajoby projektů; v budově ZŠ Úpice-Lány (postupujte podle směrovek) od 13.00. „Nabízíme tedy všem možnost se přijít na veřejné obhajoby podívat, a to jak široké veřejnosti, tak všem žadatelům, i těm, které prezentace bude teprve čekat v příštím období,“ zve všechny zájemce o dění v regionu Lada Nevečeřalová, manažerka MAS.

Kateřina Valdová, 26.2.2014

Příjem projektů do VIII. výzvy byl ukončen

V pátek 7. 2. 2014 byl ukončen příjem projektů do VIII. výzvy. Tato výzva byla vyhlášena na zbývající finanční prostředky z tohoto programovacího období, tj. na celkovou částku cca 550 000 Kč. Projekty byly přijímány pouze do fiche č. 2 (Občanská vybavenost). Další výzvy k předkládání projektů lze očekávat v roce 2015. V této výzvě bylo přijato pět projektů a jejich veřejná obhajoba proběhne 27. 2. 2014, v budově ZŠ Úpice-Lány (sledujte směrovky) od 13.00. Přijďte se podívat!

Lada Nevečeřalová, 13.2.2014

VIII. výzva je vyhlášena

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlašuje k 21. lednu 2014 VIII. výzvu k předkládání projektů v rámci dotačního programu LEADER. Výzva se týká pouze fiche č. 2 - Občanská vybavenost (rozděleno bude přibližně 550 000 Kč, aktualizovaná částka závazkovaná na SZIF). Vše potřebné naleznete v záložce LEADER v odkazu Výzvy a dokumenty pro žadatele – osmá výzva. Jedná se zejména o přesné znění všech fiche, formulář žádosti o dotaci atd.). Prokonzultované žádosti se pak budou na základě telefonické domluvy odevzdávat v kanceláři MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. ve dnech 3. až 7. 2. 2014.

Kateřina Valdová, 20.1.2014

Soutěž o nejzajímavější projekty a aktivity MAS v kraji

U příležitosti ukončení programovacího období 2008 – 2013 byla Krajským sdružením NS MAS ČR v Královéhradeckém kraji vyhlášena „Soutěž o nejzajímavější projekty a aktivity MAS“. Cílem této soutěže byla propagace místních akčních skupin mezi nejširší veřejnost. Přihlášené projekty budou zároveň studnicí námětů pro publikaci „Reportáže z míst, kde už MASky pomohly“. Místní akční skupiny Královéhradeckého kraje mohly své projekty a aktivity přihlásit do následujících soutěžních kategorií: Nejzajímavější projekt MAS – Zemědělec, Podnikatel, Obec, Nezisková organizace, Projekt spolupráce, Propagační nebo společenská akce, Publikační aktivita MAS, Zpravodaj MAS a nejzajímavější aktivita spolupráce partnerů MAS. MAS KJH, o.p.s. se umístila na dvou druhých místech a prvenství získala v kategorii Propagační akce MAS: Olympiáda pro starší a dříve narozené. Celou zprávu naleznete zde.

Kateřina Valdová, 6.1.2014

VIII. výzva bude vyhlášena – oznamte své připravené projekty

Po změnách ustanovení MZe mají místní akční skupiny možnost vyčerpat ušetřené a nerozdělené finanční prostředky prostřednictvím mimořádné VIII. výzvy. Ta musí být ale vyhlášena již v lednu 2014 tak, aby projekty na SZIF byly odevzdány v prvním březnovém týdnu. Pro tuto úplně poslední doplňkovou výzvu jsou v MAS KJH, o.p.s. nachystány prostředky ve výši necelého 1,5 milionu Kč (konkrétní částka bude jasná po upřesnění pravidel ze strany MZe a SZIF). Pokud tyto prostředky nevyčerpáme, tak propadnou MZe ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední výzvu, oslovujeme případné žadatele, aby oznámili, jaké projekty by chtěli do poslední výzvy přihlásit. Předpokládané vyhlášení výzvy je polovina ledna, sběr žádostí pak na přelomu ledna a února. V tuto chvíli je možné přihlásit již fakticky připravené projekty. Následně programový výbor rozhodne v souladu s finančním plánem a monitorovacími indikátory, které fiche budou vyhlášeny a s jakou alokací. Přečtěte si celou zprávu s podrobnostmi a zaregistrujte váš projekt.

Kateřina Valdová, 28.12.2013

Nové procesně-právní prostředí v oblasti kontrol SZIF

Od 1. 1. 2014 bude nahrazen stávající zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole novým kontrolním řádem, který vejde v účinnost v podobě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Důvody pro zpracování nové procesně-právní úpravy byly dány převážně potřebou zohlednit aktuální trendy ve společenském a právním vývoji, které nejsou stávající právní úpravou důsledně řešeny. Více si přečtěte v celém dokumentu.

Kateřina Valdová, 13.12.2013

Projekty podpořené v VII. výzvě

Do ukončené poslední VII. výzvy příjmu žádostí o dotaci programu LEADER byly přijaty celkem dva projekty. Oba dva prošly veřejnou obhajobou (28. května 2013) před hodnotitelskou komisí a ta pak společně vydala konečné rozhodnutí. K podoře byl vybrán projekt Sdružení pro Vízmburk, o.s., který pomůže zafinancovat zastřešení hradu Vízmburk, konkrétně západní část hradu. Konečné výsledky VII. výzvy si můžete prohlédnout zde.

Kateřina Valdová, 17.6.2013

Příjem projektů do VII. výzvy byl ukončen, veřejné obhajoby proběhnou 28. 5. 2013

Ve středu 22. 5. 2013 byl ukončen příjem projektů do VII. výzvy – poslední výzvy v tomto programovacím období. Výzva byla spíše doplňková, vyhlášena byla pouze fichi č. 6 (Kulturní dědictví venkova) a fichi č. 3 (Vzdělávání a osvěta) na celkovou částku cca 1 110 000 Kč. Další peníze z EU lze očekávat v roce 2015. Přijaty byly pouze dva projekty a jejich veřejná obhajoba proběhne, jak bylo uvedeno ve výzvě, 28. 5. 2013, v budově ZŠ Úpice-Lány (sledujte směrovky) od 13.30. Přijďte se podívat!

Kateřina Valdová, 27.5.2013

Prostřednictvím MAS proudily peníze na zázemí hasičů i obce

V sobotu 26. dubna 2013 byla více než stovka přihlížejících v Havlovicích svědkem významné události. Za kulturním domem se uskutečnilo slavnostní otevření nových Garáží pro komunální a hasičskou techniku. Sbor dobrovolných hasičů Havlovice se vlastního zázemí dočkal po 50 letech! Celkové náklady na stavbu včetně vybavení činily 5.700.000,- Kč. Z toho dvě dotace z programu LEADER EU prostřednictvím MAS Království - Jestřebí hory činily celkem 2.338.000,- Kč. Podívejte se na reportáž Televize JS. Přikládáme rovněž snímky přibližující slavnostní otevření garáží z aparátu Tomáše Dvořáčka. Více informací je na stránkách obce www.havlovice.cz.

Pavel Dvořáček, starosta Havlovic, 30.4.2013

Vyhlášení VII. výzvy

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlašuje 26. 4. 2013 již definitivně poslední VII. výzvy příjmu žádostí o dotaci. K rozdělení je připraveno zhruba 1 100 000 Kč, a to do dvou opatření: fiche 3 – Vzdělávání a osvěta a fiche 6 – Kulturní dědictví venkova. Sběr projektů proběhne ve dnech 14.–22. 5. 2013 a 28. května 2013 pak budou následovat veřejné obhajoby.

Kateřina Valdová, 26.4.2013

VII. výzva bude vyhlášena

Programový výbor na svém zasedání dne 21. března odsouhlasil vyhlášení VII. výzvy příjmu žádostí o dotaci, a to pro fiche 3 – Vzdělávání a osvěta a fiche 6 – Kulturní dědictví venkova. Předpokládané vyhlášení je polovina dubna 2013, polovina května 2013 konec příjmů žádostí a v druhé polovině května konání veřejných obhajob. Finální harmonogram bude připravený na začátku dubna po konzultaci se SZIFem. Zápis z jednání programového výboru je zde.

Kateřina Valdová, 25.3.2013

VII. výzva bude vyhlášena – oznamte své připravené projekty

Program LEADER 2007 – 2013 jde do finále. Pro úplně poslední VII. výzvu jsou nachystány prostředky ve výši přibližně 916 000 Kč. Pravidla programu LEADER jsou taková, že pokud tyto prostředky nevyčerpáme, tak propadnou MZE ČR. Vzhledem k tomu, že je málo finančních prostředků a jedná se o poslední výzvu, tak oslovujeme případné žadatele, aby oznámili, jaké projekty by chtěli do poslední výzvy přihlásit. Více zde.

Kateřina Valdová, 7.3.2013

Pět milionů korun pomůže rozvoji regionu

Již druhé veřejné obhajoby projektů se konaly ve dnech 18. a 19. února ve Rtyni v Podkrkonoší. Před sedmičlennou hodnotitelskou komisí prezentovalo svůj projekt celkem dvanáct žadatelů, kteří požadují téměř 4,8 milionu korun z dotačního programu LEADER. 25. února se sešla hodnotitelská komise znovu k definitivnímu rozhodnutí. K rozdělení v VI. výzvě příjmu žádostí o dotaci bylo pro žadatele přichystáno přes 5,7 milionu korun. Nakonec se přihlásily projekty, které celou částku nepokryly, a komise se rozhodla podpořit všechny žadatele. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si tabulku s podpořenými projekty.

Kateřina Valdová, 26.2.2013

Veřejné obhajoby projektů jsou za námi

Kino na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší hostilo veřejné obhajoby projektů, které by mohly získat finanční podporu z dotačního programu LEADER prostřednictvím MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Před sedmičlennou hodnotitelskou komisí prezentovalo ve dnech 18. a 19. února 2013 svůj projekt celkem dvanáct žadatelů a požadavek na pokrytí všech prezentovaných projektů je téměř 4,8 milionu korun. Hodnotitelská komise zasedne ke konečnému rozhodnutí v pondělí 25. února. Prohlédněte si fotografie nebo reportáže na našem TV kanálu a na Východočeské televizi V1.

Kateřina Valdová, 21.2.2013

Veřejné obhajoby projektů

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. bude v roce 2013 rozdělovat do regionu 5,7 milionu korun. Již podruhé budou moci všichni zájemci „nahlédnout pod pokličku“ výběru projektů z dotačního programu LEADER. Ve dnech 18. a 19. 2. 2013 budou probíhat veřejné obhajoby projektů, a to ve Rtyni v Podkrkonoší, tentokrát však v budově kina Na Rychtě. „Nabízíme tedy všem možnost se přijít na veřejné obhajoby podívat, a to jak široké veřejnosti, tak všem žadatelům, i těm, které prezentace bude teprve čekat,“ zve všechny zájemce o dění v regionu Lada Nevečeřalová, manažerka MAS. Podívejte se na harmonogram obhajob, mapu, kam dorazit i celou zprávu.

Kateřina Valdová, 12.2.2013

Příjem projektů je úspěšně za námi!

Ve dnech od 15. do 18. ledna probíhal v kanceláři MAS příjem žádostí z VI. výzvy v rámci dotačního programu LEADER. Celkem bylo zaregistrováno 13 projektů, a to do pěti z osmi fichí. Opět tedy zůstaly tři fiche nenaplněné. Celkový požadavek na dotaci pro tyto projekty je téměř 4,8 milionu korun. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou a doplňováním nedostatků ze strany žadatelů a budou se odesílat členům hodnotitelské komise, kteří podklady prostudují. Ve dvou dnech (18. – 19. února 2013) bude ve Rtyni v Podkrkonoší probíhat veřejná obhajoba projektů, tentokrát ale v Kině na Rychtě. Přijďte se podívat! Prohlédněte si tabulku s přijatými žádostmi.

Kateřina Valdová, 24.1.2013

Vyhlašujeme šestou výzvu!

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlašuje k 21. prosinci 2012 VI. výzvu k předkládání projektů v rámci dotačního programu LEADER. Výzva se týká všech osmi fichí. Vše potřebné naleznete v záložce LEADER v odkazu Výzvy a dokumenty pro žadatele – šestá výzva. Jedná se zejména o přesné znění všech fichí, dále pak harmonogram činnosti pro VI. výzvu, formulář žádosti o dotaci a instruktážní list k jejímu vyplnění. Konzultace budou probíhat do 11. ledna 2013; prokonzultované žádosti se pak budou na základě telefonické domluvy odevzdávat v kanceláři MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. ve dnech 15. až 18. 1. 2013.

Kateřina Valdová, 21.12.2012

Školení pro žadatele z VI. výzvy MAS KJH

Zveme všechny, kteří se chystají žádat v rámci VI. výzvy příjmu žádostí do programu LEADER na školení žadatelů, které se bude konat ve středu 19. prosince 2012 od 15.30 v budově Základní školy Úpice-Lány (učebna 7.B). Školení bude zaměřeno především na seznámení s formulářem žádosti o dotaci a návodem jak ji vyplnit a na co si dát při tom dát pozor, na povinné přílohy k žádosti a žadatelé budou stručně seznámeni s pravidly IV.1.2 pro poskytování dotace (povinnosti žadatele). Motto: Není těžké dotaci získat, ale nevrátit ji!

Kateřina Valdová, 14.12.2012

LEADER: stavba garáží v Havlovicích dokončena

Ve čtvrtek 8.11.2012 v Havlovicích úspěšně proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby "Garáží pro komunální a hasičskou techniku". Na žádost obce ji svolal Městský úřad Úpice, odbor výstavby. Celkové náklady na stavbu dosáhly téměř 5 mil. Kč. Z toho bude odečtena částka 1.800.000,-Kč, kterou obec obdrží z dotace z programu LAEDER EU. Tu obec získala prostřednictvím Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory. Podrobnosti i fotogalerii najdete na stránkách obce www.havlovice.cz v sekci Aktuality.

Pavel Dvořáček, 13.11.2012

ZEMĚDĚLSTVÍ: Penězovod si rozvracet nedáme

Ještě se neví, jaký balík eurodotací přijde na český venkov v příští sedmiletce. O desítky, možná stovku miliard korun se ale už tvrdě bojuje. Kdo si unijní podporu na vzkvétání venkova představuje jinak než jako osmimiliardovou injekci do modernizace farem nebo třímiliardovou pobídku pro budování bioplynových stanic, pěkně to od agrární lobby schytá. „Podporu obcí a zemědělců nelze oddělovat, protože společně tvoří venkov,“ prohlásil ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) ještě předtím, než se rozpoutal boj o příští podobu venkovského programu. Při jeho sepsání bude muset Česká republika vyjít ze základních kamenů položených v Bruselu. Evropská komise už avizovala, že důležitější by měl být vlastní rozvoj venkova s hlavním cílem udržet tam lidi a zkvalitnit jejich život. Celý článek si přečtěte zde.

Zdroj: www.neviditelnypes.lidovky.cz, 1.11.2012

Prezentace Národní sítě MAS v Bruselu

Ve dnech 8. – 11. 10. 2012 hostil Brusel již podesáté Evropský týden regionů a měst nazvaný Open Days. Letošní ročník nabídl přes 100 seminářů a debat s účastníky z celé Evropy. Tematicky se akce zaměřila na územní spolupráci nebo na chytrý a zelený růst pro všechny. Semináře se věcně dotýkaly také příprav na budoucí programovací období politiky soudržnosti 2014 – 2020. Národní síť místních akčních skupin České republiky (NS MAS ČR) se prezentovala společně s ELARD (Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova). V úterý 9. října 2012 byl společně pořádán seminář s názvem „Vývoj přístupu LEADER: 20 let komunitně vedeného místního rozvoje v praxi“, který byl založen na třech případových studiích, z nichž každá pokrývala určitou část implementace metody LEADER v Evropě. Prohlédněte si prezentace v angličtině Petriho Rinneho (předseda ELARD), Maury Walsh (IRD Duhallow) a Radima Sršně (NS MAS ČR). Seminář byl ukončen volnou diskuzí s moderátory a ochutnávkou českých regionálních produktů.

NS MAS ČR, o.s, 16.10.2012

Otevření dětského hřiště ve Rtyni

V minulých dnech bylo ve Rtyni v Podkrkonoší předáno k užívání pro děti a veřejnost nově vybudované dětské hřiště. Sloužit bude nejen dětem, ale také seniorům, neboť jsou zde umístěny relaxační prvky i pro tuto věkovou kategorii. Slavnostní přestřižení pásky provedl starosta města Zdeněk Špringr s pracovníky MAS Království – Jestřebí hory Ladou Nevečeřalovou a Janem Balcarem. Finanční pokrytí této investiční akce je hrazeno z dotačního titulu Státního zemědělského intervenčního fondu přes program LEADER, který v plném rozsahu administrovala Místní akční skupina Království – Jestřebí hory. Prohlédněte si fotky ze hřiště.

rtyne.cz, 21.10.2012

Kudy z nudy

V areálu Základní školy Úpice - Lány se vybudovaly tři sektory nového relaxačního areálu (pro předškoláky, školáky a dospěláky). Projekt spolufinancuje Evropská unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory. Otevření areálu proběhlo 2. října, a pak už si všichni mohli houpačku, tabuli, autíčko, lavičku, dvojhrazdu, trampolínu, lanovou dráhu, skákacího panáka, rotoped, sedy-lehy, žebřiny, masážní stroj nebo posilovače horních a dolních končetin vyzkoušet. Obrázky najdete ve školní fotogalerii.

ZŠ Úpice - Lány, 21.10.2012

Konference Venkov 2012

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory se i v letošním roce účastnila Konference Venkov 2012 s mottem „Venkov na hranici“. Třídenní konference se tentokrát konala v malebném jihočeském prostředí obce Nové Hrady, kde se jednotlivé části programu odehrávaly buď v prostorách empírového zámku z počátku devatenáctého století, nebo v kulturním domě Máj. Pro účastníky byly připraveny workshopy, exkurze do okolí i do nedalekého Rakouska a přednášky například o tvorbě Integrovaných strategií rozvoje území nebo hodnocení MAS – Místní agendy 21. Celou zprávu si přečtěte zde a podívejte se i na fotky.

Kateřina Valdová, 9.10.2012

Sejdeme se na hřišti

Obec Dolní Olešnice zve všechny děti a ty, co si rádi hrají, na slavnostní otevření dětského hřiště v Dolní Olešnici u Mateřské školy, které se bude konat v neděli 16. září od 15:00. Akce se koná ve „večerníčkové tématice“ – Večerníček a jeho banda má připraveno plno úkolů, nějakou tu parádičku, nechá vás něco si i vyrobit a dokonce se občerstvíte! Vezměte s sebou kamarády, známé a hlavně dobrou náladu. Výstavba hřiště je k nahlédnutí na www.dolniolesnice.cz. Podívejte se i na plakát.

Kateřina Valdová, 10.9.2012

Hodnocení činnosti místních akčních skupin

I v letošním roce se uskutečnilo hodnocení činnosti místních akčních skupin. Tentokrát probíhalo v měsíci srpnu a opět formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Termín pro Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory připadl na středu 1. srpna. MAS Království – Jestřebí hory prezentovali před členy hodnotitelské komise Jan Balcar a Kateřina Valdová. Práci MAS představili podle toho, jak byla rozdělena do jednotlivých oblastí, prezentovali webové stránky Království - Jestřebí hory a požadované dokumenty. Hodnotily se například strategické dokumenty MAS, personální zajištění činnosti nebo monitoring a evaluace. Přečtěte si celou zprávu, prostudujte si dotazník i manuál k jeho vyplnění i konečné výsledky z MZe.

Kateřina Valdová, 5.9.2012

Fotografická soutěž dospěla do další fáze

Fotografická soutěž „Nejkrásnější fotografie z území MAS“ dospěla do další fáze. Všechny zaregistrované fotografie naleznete zde v jednotlivých albech podle tématu – „Příroda“, „Lidé“ a „Místní akční skupina“. Hlasovat u nich můžete přes Facebook použitím tlačítka „like“. Zveme všechny k zapojení do hlasování, které bude ukončeno 12. srpna. Hlasování probíhá na facebookové stránce Národní sítě MAS (nutné je tedy přihlášení na FCB). Vítězné fotografie budou oceněny na Večeru venkova při mezinárodní výstavě Země živitelka 2012. Vydány budou v samostatné reprezentační publikaci o LEADERu v regionech ČR.

Kateřina Valdová, 3.8.2012

Nové reportáže o projektech

Výběr a hodnocení žádostí o dotaci z Programu LEADER proběhly v Místní akční skupině Království - Jestřebí hory v měsíci červnu. V sekci TV kanál si můžeme v tematické reportáži připomenout celý proces, kterým jednotliví žadatelé prošli - mapuje veřejné obhajoby. Zároveň zde naleznete video, které představuje čtyři ze sedmnácti vybraných projektů - "Kocbeřemi bezpečně" - projekt obce Kocbeře, "Úprava výrobních a administrativních prostor společnosti pro potřeby výroby, prezentace a školení" firmy NYTRON s.r.o., projekt "Kudy z nudy aneb ´záškolácké´ aktivně relaxační zázemí pro všechny generace" Základní školy Úpice-Lány a "Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově" občanského sdružení Kohoutov.

Kateřina Valdová, 9.7.2012

LeaderFEST 2012

Mezinárodní setkání pod názvem LeaderFEST 2012 přilákalo do historického města Levoča na poslední májové dny víc jak 250 zástupců místních akčních skupin a dalších aktérů rozvoje venkova z 10 krajin Evropské unie. Mimo tematické workshopy a společné konference byl pro účastníky setkání i ostatní návštěvníky města připravený bohatý kulturní program s 455 účinkujícími a jarmark řemeslných výrobků i regionálních produktů od 47 řemeslníků a také poznávací výlety do území MAS LEV. Přečtěte si celou tiskovou zprávu, zprávu z konference, deklaraci účastníků a podívejte se, kolik návštěvníků se LeaderFESTu letos účastnilo.

Kateřina Valdová, 25.6.2012

Region dostane injekci ve výši téměř 10 milionů korun!

Dvacet tři žadatelů prezentovalo během 11. až 13. června před hodnotitelskou komisí Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory svůj projekt a snažilo se odůvodnit, proč právě je by měla vybrat k podpoře. Pro úspěšné projekty je připraveno téměř 10 milionů korun. Veřejná prezentace byla pro žadatele novinkou. „Letos probíhá výběr projektů pod kontrolou veřejnosti, což je samozřejmě obtížnější nejen pro žadatele při prezentaci, ale i pro nás, jsme pod větším dohledem. Je to ale velký posun a slibujeme si od toho transparentnější a otevřený přístup při výběru projektů. Každý se mohl přijít podívat a vidět, že to není jen tak „na oko“ a že při hodnocení máme v komisi stejný přístup ke všem,“ hodnotí letošní novinku Josef Davidík, místopředseda hodnotitelské komise. Tabulku s vybranými a nevybranými projekty naleznete zde. Přečtěte si i celou zprávu.

Petr Záliš, 13.6.2012

Veřejné obhajoby splnily očekávání

V Kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší dnes skončil třídenní maraton veřejných obhajob projektů, které se ucházejí téměř o 10 milionů korun z programu LEADER pro rozvoj venkova. "Nechci to zakřiknout, ale přesně takhle jsme si to představovali. Chtěli jsme mít jasně stanovená pravidla a nezávislou porotu namíchanou z různých segmentů společnosti. Všichni lidé v hodnotitelské komisi znají dobře region i jeho potřeby," pochvaluje si Jan Balcar, ředitel Království - Jestřebí hory o.p.s. Jednotlivé projekty se hodnotily transparentně, přímo před zraky veřejnosti. Fotogalerie z veřejných obhajob jsou zde. Podívejte se i na reportáž nové východočeské televize Internetovka.cz. Kteří žadatelé budou nakonec úspěšní se dozvíme v pondělí 18. června, sledujte proto pozorně naše stránky!

Petr Záliš, 13.6.2012

První den obhajob je za námi!

První den obhajob je úspěšně za námi! Hodnotitelská komise viděla celkem šest projektů z oblastí "Infrastruktura a zlepšování vzhledu obcí" a "Kulturní dědictví venkova". Úroveň jednotlivých projektů se lišila stejně jako jejich prezentace, ale stále není nic rozhodnuto! Na veřejné obhajoby se můžete přijít podívat ještě v úterý 12. a ve středu 13. června, a to na oblasti "Občanská vybavenost" a "Podpora drobného podnikání".

Království - Jestřebí hory, 12.6.2012

Pozor - změna v harmonogramu veřejných obhajob!

Po administrativní kontrole na sekretariátu MAS došlo k vyřazení dvou přijatých žádostí o dotaci z programu LEADER a bylo nutné změnit harmonogram veřejných obhajob. Týká se to ale pouze pondělního rozvrhu, kde došlo k přesunu dvou žadatelů z odpoledních termínů na dopolední, konkrétně jde o obhajoby Náboženské obce Církve Československé husitské a Sdružení pro Vízmburk, o.s. S oběma žadateli byl tento přesun dopředu projednán. Aktualizovaný harmonogram naleznete zde. Doufáme, že i přes nastalé změny se přijdete na veřejné obhajoby do Rtyně v Podkrkonoší podívat!

Kateřina Valdová, 7.6.2012

Šesté číslo Zpravodaje venkova

V další čísle Zpravodaje venkova naleznete např. články o soutěži Vesnice roku 2012, které se účastní celkem 278 vesnic, tedy o 27 méně než v loňském roce nebo o nové soutěži „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2011“. Velká část je věnována i dalšímu proběhlému ročníku setkání místní akčních skupin – LEADERFESTu ve slovenské Levoči. Předvedl se tam místní folklor a řemesla, MASky jednaly o partnerství a sítích a účastníci přispěli k formování budoucí strategie rozvoje venkova. Přečtěte si i rozhovor s Janem Florianem ml., místopředsedou NS MAS, který v něm říká: „Příprava strategií 2020 je velká příležitost pro venkov, aby ukázal, že dokáže být soběstačný a samostatný“.

Kateřina Valdová, 6.6.2012

Rozdělování peněz z EU „naživo“

Korupční aféry posledních měsíců daly tvrdé rány důvěře občanů v rozdělování prostředků z fondů EU. Místní akční skupina Království – Jestřebí hory připravila veřejné obhajoby projektů, které se ucházejí téměř o 10 milionů korun z programu LEADER pro rozvoj venkova. „Veřejnost může sledovat výběr takřka v „přímém přenosu“, a to ve dnech 11. až 13. června v Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší,“ říká Lada Nevečeřalová, manažerka MAS pro LEADER. Začlenění veřejně přístupné obhajoby do hodnocení a výběru projektů je dalším krokem ke zvýšení transparentnosti celého procesu. Nabízíme tedy všem možnost se přijít na veřejné obhajoby podívat, a to jak široké veřejnosti, tak všem žadatelům, i těm, které prezentace bude teprve čekat. Poznáte jednotlivé projekty, jejich význam a účel, a budete moct srovnat svůj názor s konečným výběrem hodnotitelské komise. Kde se Malý kulturní sál ve Rtyni v Podkrkonoší nachází, naleznete na přiložené mapě. Všichni žadatelé si mohou domluvený čas své prezentace ověřit v harmonogramu veřejných obhajob. Přečtěte si i celou zprávu k akci.

Kateřina Valdová, 4.6.2012

Příjem projektů je úspěšně za námi!

Ve dnech od 9. do 18. května probíhal v kanceláři MAS příjem žádostí z V. výzvy v rámci dotačního programu LEADER. Celkem bylo nakonec zaregistrováno 25 projektů do šesti z osmi fichí, tentokrát se nenašel žádný projekt do opatření „Nové příležitosti pro zemědělce“ a „Rozhledny a naučné stezky“ (fiche 5 a 8). Celkový požadavek na dotaci pro těchto 25 projektů je necelých 14 milionů korun a k rozdělení je pro ně připraveno 9,7 milionu, podaří se tudíž pokrýt zhruba 70 % finančních požadavků. Žádosti budou nyní procházet podle harmonogramu administrativní kontrolou a doplňováním nedostatků ze strany žadatelů a budou se odesílat členům hodnotitelské komise, kteří podklady prostudují. Ve dnech 11. – 13. června bude v Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší probíhat veřejná obhajoba projektů, přijďte se podívat! Prohlédněte si tabulku s přijatými žádostmi.

Kateřina Valdová, 22.5.2012

Spolupráce se Srbskem pokračuje

Ve dnech 22. až 25. dubna vycestovala do Srbska delegace z Královéhradeckého kraje, která měla za úkol navázat partnerskou spolupráci s oblastí srbského Banátu. Jedním z devíti zástupců kraje byl i Jan Balcar, který reprezentoval Místní akční skupinu, program LEADER a rozvoj venkova. Celá delegace postupně navštívila např. Petrovaradinskou pevnost v Novém Sadu, český konzulát v Bělehradu, setkala se se zástupci Univerzity Banja Luka, ministrem pro vědu a technologie nebo s českými krajany z vesnic Česko selo a Kruščica. V Srbsku je velký zájem o regionální rozvoj a čerpání dotací z EU, a proto je pro ně šíření a osvěta ohledně metody LEADER dobrou zkušeností. Zároveň jsme tak navázali na únorovou návštěvu srbské delegace na území MAS KJH. Prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 10.5.2012

KJH vyhlašuje pátou výzvu!

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory vyhlásila v pondělí 23. 4. 2012 V. výzvu k předkládání projektů v rámci dotačního programu LEADER. Výzva se týká všech osmi fichí. Vše potřebné naleznete v záložce LEADER v odkazu Výzvy a dokumenty pro žadatele. Jedná se zejména o přesné znění všech fichí, dále pak harmonogram činnosti pro V. výzvu, formulář žádosti o dotaci a instruktážní list k jejímu vyplnění. Prokonzultované žádosti se budou na základě telefonické domluvy odevzdávat v kanceláři Království - Jestřebí hory, o. p. s. ve dnech 9. až 18. 5. 2012 do 14 hodin.

Kateřina Valdová, 4.5.2012

Obrázky venkovské Evropy

Evropská síť rozvoje venkova (ENRD) vyhlásila fotografickou soutěž pro profesionální i amatérské fotografy, jejímž cílem je oslava krásy a rozmanitosti venkova Evropy. Fotografie lze zaslat do soutěže pouze prostřednictvím místních akčních skupin (MAS) do 18. května 2012. Všechny fotografie, které postoupí do užšího výběru, budou zahrnuty do putovní výstavy po celé Evropě, která bude probíhat v letech 2012 a 2013. Fotografická soutěž „Obrázky venkovské Evropy“ je určena pro všechny profesionální i amatérské fotografy, kteří mají bydliště v některém z členských států EU. Více informací o soutěži (v anglickém jazyce) je zde.

Kateřina Valdová, 2.5.2012

MAS proškolila žadatele o dotaci

V úterý 24. dubna proběhlo v Základní škole Úpice-Lány školení žadatelů o dotaci. Na připravené prezentaci byli žadatelé seznámeni s nejdůležitějšími změnami v pravidlech získávání dotací. Jednou z takových změn je i přidání oprávněného žadatele u některých oblastí podpory – mezi zájemci o dotaci se tak objevili zástupci příspěvkových organizací měst a obcí. Do 4. května mohou žadatelé konzultovat své projektové záměry, ale pozor! Podmínkou k tomu je alespoň částečně vyplněná žádost o dotaci. Můžete ji poslat i na mailové konzultace (peterkova@kjh.cz, neveceralova@kjh.cz – na obě adresy) nebo konzultovat po telefonu (499 881 124, 725 632 679). Stáhněte si prezentaci nebo si prohlédněte obrázky.

Kateřina Valdová, 25.4.2012

Blíží se konec příjmu registračních formulářů!

Upozorňujeme všechny, kteří mají zájem stát se žadateli v V. výzvě příjmu žádostí o dotaci z programu LEADER, že se blíží poslední termín k odevzdání registračních formulářů. Ty se budou sbírat do 30. dubna – vyplněné je posílejte na adresu peterkova@kjh.cz. Registrační formulář není pro žadatele podmínkou, ale jeho vyplnění vám garantuje, že se včas dostanete ke všem podstatným informacím a že sekretariát MAS bude s vaším projektem předem počítat při konzultacích projektových žádostí.

Kateřina Valdová, 24.4.2012

Pozvánka na školení pro žadatele z V. výzvy

Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás v úterý dne 24.4.2012 pozvat na školení pro žadatele, které bude probíhat v budově ZŠ Úpice - Lány od 16 do 17 hodin. Školení je určeno pro žadatele, kteří se chystají žádat o dotace z programu LEADER v rámci páté výzvy. Hlavním tématem školení bude především seznámení s formulářem žádosti o dotaci, návodem jako ho vyplnit, na co si dát pozor a také stručné seznámení s pravidly IV.1.2 pro poskytování dotace – povinnosti žadatele. Celou pozvánku naleznete zde.

Kateřina Valdová, 18.4.2012

Podklady k V. výzvě příjmu žádostí o dotaci

Díky schvalovacímu procesu na SZIF se posunuly termíny, které byly plánované pro V. výzvu příjmu žádostí o dotaci. Sekretariát MAS ale stále sbírá vaše projektové záměry, a to na vyplněném registračním formuláři (posílejte je na adresu peterkova@kjh.cz). Konzultace, a to jak telefonické (725 632 679), tak osobní bude možné absolvovat nejpozději do konce dubna, ale nenechávejte je, prosím, na poslední chvíli; předpokládaný příjem žádostí je plánovaný na polovinu května. Pro žadatele se dále chystá ještě v dubnu školení, jak správně celou žádost napsat. Zde máte k dispozici aktuální podklady k V. výzvě – nově i seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV. Veřejné obhajoby projektů a jejich následný výběr hodnotitelskou komisí proběhne 11. – 13. června.

Kateřina Valdová, 12.4.2012

Střednědobé hodnocení

Vzhledem k tomu, že realizace Strategického plánu LEADER (SPL) se již překlenula do své druhé poloviny, bylo třeba provést tzv. „střednědobé hodnocení“. Jeho výstupy slouží nejen jako povinné hlášení pro Ministerstvo zemědělství, které muselo být odevzdáno do konce loňského roku, ale hlavně – a to především – pro vlastní rekapitulaci fungování MAS a naplňování cílů SPL. Pomohly v tom např. dotazníky pro specifické cílové skupiny – jejich vyhodnocení fungovalo jako zpětná vazba k činnosti MAS a naplňování SPL. Toto střednědobé hodnocení resp. „evaluace“ slouží jako podklad pro aktualizaci SPL. Zpráva tedy shrnuje střednědobé hodnocení, k ní přiložená prezentace a tabulka jsou grafickými podklady k textu.

Kateřina Valdová, 12.4.2012

O rozvoji venkova by měli rozhodovat ti, kteří tam žijí

O rozvoji venkova po roce 2014 by podle Národní sítě Místních akčních skupin ČR měly rozhodovat především subjekty, které ve venkovském prostoru působí. Účinným nástrojem by se proto mohla stát metoda LEADER založená na spolupráci místních partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů. Mohla by najít široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou na venkově realizovat své cíle. NS MAS zpracovala strategický poziční dokument s názvem „Národní strategický plán LEADER 2014+“ a tento materiál přijaly i další organizace, zejména Spolek pro obnovu venkova ČR. Stal se také podkladem pro tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné Ministerstva zemědělství ČR a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Své představy o využití a způsobu čerpání evropských fondů pro venkov představili zástupci NS MAS ČR v pondělí 26.3.2012 v Evropském domě v Praze (celá zpráva zde). NS MAS vydala dodatek k Národnímu strategickému plánu LEADER 2014+ jakousi „kuchařku“, určenou především pracovníkům řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího víceletého finančního rámce 2014–2020, kteří mohou uvedená technická doporučení zohlednit při formování operačních programů.

Kateřina Valdová, 2.4.2012

ČR je v používání metody LEADER vzorem pro další země!

Česká republika je podle Evropské LEADER asociace pro rozvoj venkova (ELARD) v používání metody LEADER vzorem pro další státy střední a východní Evropy. Použití této metody, založené na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti, k ochraně životního prostředí, zlepšení kvality života a diverzifikaci hospodářství venkova v ČR. Tvrdí to vedoucí bruselské kanceláře ELARD Stefanos Loukopoulos. „Česká republika byla první zemí mezi členskými státy, které vstoupily do EU v roce 2004 a začaly uplatňovat metodu LEADER,“ připomněl také. O pouhých osm let později je podle něj Česká republika v používání této metody všeobecně považována za příkladnou a metodu LEADER velmi dobře rozvíjí. Celou zprávu najdete zde.

Kateřina Valdová, 29.3.2012

LEADER: Havlovičtí zahájili druhou etapu oprav tělocvičny

Minulou a tuto sobotu byly zahájeny práce na výměně podlahy v havlovické sokolské tělocvičně. V rámci brigádní akce přišli nejvěrnější pomoci, a tak byla odvezena stará dřevěná podlaha a obložení a celá podlaha byla vyčištěna. V pondělí 19. března nastoupí firma MOVIS Hronov a pustí se do práce. Výsledkem akce bude úplně nová podlaha včetně hydroizolace, kobercového obložení a vymalování tělocvičny. TJ Sokol Havlovice o.s. získala na tuto akci 750 tisíc Kč prostřednictvím MAS Království Jestřebí hory v programu Leader EU. Akce bude ukončena v polovině června. Cvičenci budou zatím cvičit v kulturním domě. Několik fotografií z prací je zde.

Jaroslav Balcar, 28.3.2012

Aktualizovaná verze Strategického plánu LEADER

Aktualizaci Strategického plánu LEADER „Budujeme region se společnou budoucností“ si Místní akční skupina Království – Jestřebí hory odsouhlasila 14. září na svém valném shromáždění. Průvodcem celým procesem byl Roman Haken z Centra pro komunitní práci střední Morava. Celý podzim probíhala komunikace mezi ním, sekretariátem MAS a zájemci o součinnost při aktualizaci. Díky fungující spolupráci se podařilo celý dokument postupně zaktualizovat – dvakrát se sešla pracovaní skupina pro aktualizaci, změny se veřejně projednaly a finální verze se odsouhlasila na valném shromáždění 12. prosince ve Rtyni v Podkrkonoší. Celý dokument si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 5.3.2012

Důležité informace k V. výzvě

Valné shromáždění Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory na svém jednání 12. prosince 2011 schválilo aktualizovanou verzi Strategického plánu LEADER. Po jeho aktualizaci se do něj promítlo několik změn, které je nutné zohlednit při podávání žádostí o dotaci z programu do aktuální V. výzvy příjmu. Jedná se především o dílčí změny ve stávajících pěti fichích a k nim přibyly i tři úplně nové fiche (Kulturní dědictví venkova, Podpora drobného podnikání, Rozhledny a naučné stezky). Pro všem osm opatření se také aktualizovala preferenční kritéria. Další významnou změnou je i to, že se určil limit na jednotlivé žadatele v programovacím období, a to na 4 000 000 Kč. Přijímání těchto změn je výsledkem shody širokého pracovního týmu složeného z partnerů MAS i lidí z vnějšku. Více informací naleznete v zápisu z valného shromáždění.

Kateřina Valdová, 23.2.2012

LEADER: jarní výzva bude vyhlášena!

Na letošní jaro se chystá pátá výzva příjmu žádostí o dotaci z programu LEADER. Konečný termín pro registraci projektových záměrů je 13. duben, ale vzhledem k tomu, že školení pro žadatele je plánováno v prvním dubnovém týdnu, bylo by vhodné registrovat svůj projektový záměr nejlépe do konce března, aby zaměření školení odpovídalo plánovaným projektům. Své projektové záměry posílejte na vyplněném registračním formuláři na adresu peterkova@kjh.cz. Konzultace, a to jak telefonické (725 632 679), tak osobní schůzky bude možné absolvovat nejpozději do 19. dubna, ale nenechávejte je, prosím, na poslední chvíli. Výzva bude vyhlášena na přelomu března a dubna; předpokládaný příjem žádostí je plánovaný na poslední dubnový týden. Zároveň se podívejte na prezentaci s podrobnostmi k jednotlivým fichím, metodiku k podmínkám opatření jednotlivých fichí a na nová Pravidla IV. 1. 2. pro poskytování dotace. Zároveň nahlédněte i do preferenčních kritérií k jednotlivým fichím; ty tvoří podklady pro výběr projektů hodnotitelskou komisí.

Kateřina Valdová, 17.2.2012

Evaluace a aktualizace Strategického plánu LEADER

Dne 14. září tohoto roku si na svém zasedání odsouhlasilo valné shromáždění proces evaluace a aktualizace Strategického plánu LEADER (SPL) – Budujeme region se společnou budoucností a tomuto procesu byl pak zasvěcený celý podzim letošního roku. Vše začalo třemi schůzkami v Havlovicích, kde pracovní skupina pro evaluaci a aktualizaci SPL připravovala společně s pracovníky MAS pod vedením externího pracovníka Romana Hakena z Centra pro komunitní práci střední Morava aktualizace jednotlivých částí SPL. Vše se připomínkovalo, znovu zapracovávalo, veřejně projednávalo a finálním krokem bylo schválení aktualizované verze SPL dne 12. prosince valným shromážděním. Podívejte se na reportáž, která proces mapuje.

Kateřina Valdová, 28.12.2011

Strategický plán LEADER - aktualizovaný dokument!

Vážení přátelé, po dvouměsíční práci a dle slibu vyřčeného na pracovním setkání 23.11.2011 v Havlovicích zveřejňujeme na našich stránkách aktualizovaný dokument Strategického plánu LEADER "Budujeme region se společnou budoucností". Ve zveřejněné verzi jsou zapracovány změny, které si schválila pracovní skupina pro evaluaci a aktualizaci SPL a následně 6.12. i programový výbor. Veřejné projednávání změn a následně i schválení Valným shromážděním MAS proběhne 12.12. na Bowlingu ve Rtyni v Podkrkonoší.

Jan Balcar, 8.12.2011

Veřejné projednání aktualizace SPL

Vážené dámy, vážení pánové, 2. listopadu 2011 jsme zveřejnili osobním mailem i na našich webových stránkách harmonogram prací nad změnami našeho základního dokumentu. Od počátku jsme směřovali vše k datu 12. 12. 2011, kdy chceme společně tyto změny veřejně zapracovat do naší koncepce. Dovolte, abychom Vás pozvali na veřejné projednání změn Strategického plánu LEADER (SPL) a na Valné shromáždění MAS, a to v pondělí 12. 12. od 18:30 do Bowling Baru ve Rtyni v Podkrkonoší. Přečtěte si plánovaný program.

Kateřina Valdová, 5.12.2011

Třetí pracovní setkání již máme za sebou

23. listopadu proběhlo již třetí jednání v rámci aktualizace Strategického plánu LEADER (SPL). Podívejte se, prosím, na prezentaci navržených změn ve stávajících fichích a také na návrhy nových fichí, monitorovacích kritérií a na bodovací tabulky všech osmi fichí - klikněte sem. Na základě domluveného postupu je bude možné do 4.12. připomínkovat, den poté se společně s Romanem Hakenem zpracují a 6.12. by je měl projednat programový výbor.

Kateřina Valdová, 28.11.2011

Dotazník pro partnery MAS

Vážení partneři MAS, do mailové schránky vám byl v těchto dnech doručen dotazník, který nám pomůže zhodnotit aktivitu MAS i její zázemí, a to v rámci procesu bilancování, který jsme společně se zájemci zahájili na začátku listopadu. Pokud jste partnery MAS, zmíněný dotazník jste mezi svojí poštou nenašli a byli byste ochotní nám pomoci, naleznete všechny potřebné informace zde. Vyplněný dotazník zasílejte do 25.11. na valdova@kjh.cz. Současně Vás zveme na další jednání, které se uskuteční 23. listopadu od 17:00 v klubovně TJ Sokol Havlovice (pozvánka). Na 12.12. je naplánováno Valné shromáždění MAS KJH.

Kateřina Valdová, 18.11.2011

LEADER pomohl vylepšit zázemí tělocvičny v Úpici

V Úpici se nacházejí dvě základní školy. Jednou z nich je Základní škola Bratří Čapků s tělocvičnou, jejíž zázemí se díky financím z dotačního programu LEADER výrazně zkvalitnilo. Tělocvična je využívaná širokou veřejností a bylo zde nutné vytvořit vyhovující podmínky pro všechny sportovce. Díky projektu se vytvořilo nové sociální zázemí, rekonstruovaly se šatny a sprchy a vyměnila se okna. V přilehlé chodbě se opravily podhledy a tím došlo i k celkovém zútulnění celého zázemí. Na reportáž se podívejte v sekci TV kanál.

Kateřina Valdová, 10.11.2011

Oprava kanalizace financovaná z programu LEADER

Druhým projektem realizovaným v Úpici v rámci programu LEADER byla rekonstrukce kanalizace v ulicích Prokopa Velikého a Dr. Antonína Hejny. Byl to projekt z druhé výzvy příjmu žádostí o dotaci. Stávající kanalizace totiž ústila přímo do řeky Úpy a měla tak dopad na celé její povodí. Tato skutečnost byla i jedním ze zvýhodňujících faktorů, díky kterým byl projekt vybrán a podpořen. Kanalizace byla opravována novou bezvýkopovou metodou, což výrazně zjednodušilo omezení provozu v obou úpických ulicích. Reportáž přibližující projekt najdete v sekci TV kanál.

Kateřina Valdová, 8.11.2011

Vyšel nový Zpravodaj venkova

Listopadové číslo Zpravodaje venkova je zaměřeno především na informace ke Konferenci venkov 2011, na nové otázky a výzvy, které byly nastoleny po analýze venkova – podle výzkumu je více než čtvrtina obyvatel Královéhradeckého kraje hrdá na občanskou vybavenost v místě, kde žije. Část Zpravodaje je věnovaná rozhovoru s Jozefem Jančem, manažerem jedné z nejúspěšnějších místních akčních skupin – MAS Moravský kras. „V Moravském krasu je nádherně. To ví každý. Je ale třeba upozornit na kulturní a přírodní dědictví této krajiny. Vynést na povrch hodnoty a znalosti našich předků, kteří tady kdysi žili. A na jejich moudrost je třeba navázat,“ říká Jančo. Přečtěte si celý Zpravodaj.

Kateřina Valdová, 7.11.2011

Listopad bude tvůrčí

Vážení partneři MAS, program LEADER vstupuje do druhé poloviny své realizace. V úterý 8.11.2011 bude zahájen proces, kdy budeme bilancovat roky 2009-2011 a následně nastavíme čerpání prostředků pro následující rok. Cílem tohoto snažení je nejen získat podklady pro Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER, ale máme především příležitost nastavit nové možnosti a podmínky pro čerpání prostředků z programu LEADER podle aktuálních potřeb regionu. Naše výstupy budou i cenným dokumentem pro Ministerstvo zemědělství ČR. Za místo prvního setkání byla zvolena klubovna TJ Sokol ve sportovním areálu v Havlovicích, a to v úterý 8.11.2011 v 18:00. Přečtěte si zvací dopis, pozvánku i harmonogram procesu.

Lada Nevečeřalová a Jan Balcar, 2.11.2011

Hodnocení místních akčních skupin 2011

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007-2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Letošní rok ale znamenal pro MAS KJH posun do kategorie „B“. Lze tedy říci, že je to dobře fungující MAS s prokazatelnou nadstavbou metody LEADER, tj. umíme nejen rozdělovat peníze, ale máme jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes MAS KJH má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování. V některých ze sedmi hodnocených oblastí dosáhla MAS KJH 100 % úspěšnosti. Jsou ale oblasti, kde je třeba se do příštího hodnocení zlepšit, jedná se hlavně o samostatnou práci programového a kontrolního výboru a systém evaluace a monitoringu MAS. Přečtěte si celou zprávu i závěry Ministerstva zemědělství.

Kateřina Valdová, 26.10.2011

LEADER - v Suchovršicích dokončeny dva navazující projekty

Obcí Suchovršice vede hlavní tah z Náchoda na Trutnov. Nespočetněkrát tak v obci řešili problém s bezpečností chodců – podél silnice nevedly chodníky a nebyl tu jediný přechod. Podnět, díky němuž se všechno dalo do pohybu, vysvětluje starostka obce Lenka Hozová: „ Úplně prvním impulzem byl dotazník občanům Suchovršic, co by si přáli v obci udělat. Jelikož se na prvním místě umístily chodníky, tak jsme začali spolupracovat s architektem, který nám pomohl nakreslit projekt na bezbariérové chodníky pro obec, zároveň k tomu i veřejné osvětlení a zároveň i veřejné prostranství ve středu obce.“ Díky dvěma projektům podpořeným z dotačního programu LEADER a jedním ze Státního fondu dopravní infrastruktury v obci zrealizovali projekty, které na sebe mohly přímo navazovat. Jak to v obci vypadá dnes přibližuje naše další reportáž v sekci TV kanál.

Kateřina Valdová, 19.10.2011

LEADER - Rekonstruované hřiště v Pilníkově

Školní hřiště v Pilníkově bylo vybudováno v roce 1981, jako vůbec jediné hřiště ve městě. Postupem času se ale nedařilo ho udržovat a tak se v roce 2005 přistoupilo k první rekonstrukci, která se týkala spodních vrstev hřiště. I přes vysokou kvalitu provedené práce bylo nutné po další šesti letech hřiště rekonstruovat znovu, a to už i s pokládkou umělého povrchu. „Rekonstrukce školního hřiště proběhla v měsících červnu, červenci a srpnu roku 2011. V červenci jsme předali staveniště firmě TUBEKO SPORT, spol. s r.o. Nové Strašecí a ta potom začala s vlastní realizací. S výsledkem jsme spokojeni, myslím si, že hodně, protože se tady zvelebila další část města,“ shrnuje projekt starosta města Jiří Haken. „Možná se tu konečně zase začnou provozovat atletické sporty, jako tomu bylo v padesátých a šedesátých letech.“ Reportáž je zde.

Kateřina Valdová, 18.10.2011

LEADER - Veřejné osvětlení ve Vítězné

Centrem obce Vítězná prochází cesta pro pěší a cyklisty. Ta vede z místní části Huntířov k víceúčelovému hřišti, školce a Obecnímu úřadu. Je vhodnou alternativou k hlavní silnici, podél které nejsou chodníky. Realizací projektu „Veřejné osvětlení v obci Vítězná“, se tak vyřešil problém s osvětlením této stezky, které bylo nevyhovující, z části nefunkční a zastaralé. „Prvním impulzem k realizaci bylo asi to, že se jedná o centrum obce, kde pravidelně chodí větší množství lidí, nejvíce starších lidí a s pejsky a prakticky je tady každý rok pořádaný Den obce, tak abychom si tento prostor mohli užít pořádně osvětlený a tak i bezpečný,“ dodává k projektu starosta obce Petr Hrubý. Videoreportáž najdete zde.

Kateřina Valdová, 17.10.2011

Pracovní skupina pro evaluaci a aktualizaci SPL – výzva

Program LEADER vstupuje do druhé poloviny své realizace. Máme jedinečnou příležitost bilancovat roky 2009-2011 a nastavit možnosti čerpání prostředků z tohoto programu podle aktuálních potřeb regionu. Proto bylo na Valném shromáždění MAS Království – Jestřebí hory schváleno založení Pracovní skupiny pro evaluaci a aktualizaci Strategického plánu Leader. Úkolem této skupiny bude zhodnotit dosavadní fungování a přínos programu, naplňování cílů a monitorovacích kritérií strategie. Na základě tohoto zhodnocení bude pracovní skupina aktualizovat SPL tak, aby odrážel aktuální potřeby regionu. Skupinu by mělo tvořit min. 10 členů, kde by byli zastoupeni dobrovolníci z řad členské základny, zástupci orgánů MAS a o.p.s., sekretariátu a přizvaných odborníků. V případě zájmu se, prosím, ozvěte Ladě Nevečeřalové na e-mail: lada.n@centrum.cz nebo na telefon 725 632 679, a to nejpozději do 30. září. Přečtěte si celou výzvu.

Kateřina Valdová, 21.9.2011

Sportovní koktejl – Rozhýbej své tělo II

V sobotu 17.9.2011 za slunečného počasí proběhlo v Pilníkově slavnostní otevření nově rekonstruovaného školního veřejně přístupného hřiště. Projekt „Umělý povrch veřejně přístupného školního hřiště“ byl realizován z programu LEADER pomocí Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory. Celková částka zainvestovaná do projektu činí více než 2 800 000 Kč. Z dotace zafinancujeme 1 800 000 tisíc, zbylý milion uhradí město Pilníkov z vlastních zdrojů. Hřiště je ještě třeba dovybavit doskočištěm pro skok vysoký, bude se muset vybudovat sklad na nářadí a snem je i tribunka pro diváky na svahu. Přečtete si celou zprávu o akci.

Kateřina Valdová, 21.9.2011

LEADER – další projekt by zrealizován

Hřiště u Základní školy v Batňovicích je prvním projektem z čtvrté výzvy příjmu žádostí o dotaci, který byl úspěšně zrealizován. Celková dotace činila téměř půl druhého milionu korun a na prostranství vzniklo multifunkční hřiště nebo nová běžecká dráha. Hřiště nebude složit jen místní školákům – bude otevřené široké veřejnosti a v plánu je pořádání sportovních soutěží. „Věřím, že to splní svůj účel a že tady bude pořád plno,“ doufá starostka Batňovic Vladimíra Pátková. Podívejte se na reportáž o projektu.

Kateřina Valdová, 8.9.2011

Nové hřiště na území MAS Království - Jestřebí hory

První školní den přivítali v Batňovicích do malotřídní školy pět prvňáčků a nejen pro ně, ale i pro další školáky a i širokou veřejnost bylo zároveň otevřeno hřiště u Základní školy. Obec Batňovice na něj získala dotaci z programu LEADER, a to ve výši necelého 1,5 milionu korun. V sousedství školy vznikla padesátimetrová běžecká dráha, multifunkční hřiště, ale přibyly i přístřešky a hrací prvky. Na ty získala obec dotaci 100 tisíc korun z programu Regionservis – centrum služeb pro samosprávy. Přečtěte si celý článek, který otiskl Krkonošský deník.

Kateřina Valdová, 2.9.2011

LeaderFEST 2011

LeaderFEST se letos v květnu konal ve Štramberku. Jednalo se o setkání zástupců MAS a dalších aktérů rozvoje venkova z evropských zemí, kteří pracují metodou LEADER nebo se na tuto metodu připravují. Připomeňte si neopakovatelnou atmosféru městečka v předhůří Beskyd i celý třídenní program, zaměřený hlavně na celorepublikové setkání místních akčních skupin a výměnu zkušeností. Krátký film můžete vidět zde.

Kateřina Valdová, 31.8.2011

Národní strategický plán LEADER 2014+

Národní strategický plán LEADER 2014+ je materiál tematicky a časově zaměřený na uplatnění metody LEADER v rozvoji venkova v období po roce 2013. Je zpracován Národní sítí Místních akčních skupin ČR, jako reprezentantem hnutí LEADER v České republice a slouží jako vstupní materiál pro diskusi o budoucnosti metody LEADER v ČR, o jejím uplatnění jak v budoucích programech rozvoje venkova, tak v ostatních aktivitách rozvíjejících a podporujících venkov u nás. Strategický plán vidí venkov po roce 2013 jako sebevědomého a rovnoprávného partnera měst, který šetrně a odpovědně sám hospodaří se svými zdroji a chrání i rozvíjí životní prostředí venkova, sídla i krajinu zděděnou po předcích, aby je v pořádku zachoval sobě i pro budoucí generace. Přečtěte si zkrácenou verzi strategického plánu.

Nsmascr.cz, 22.8.2011

Podpora rozvoje venkova ČR

Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR pořádají Odborný seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR". Ten se koná v rámci doprovodného programu 38. ročníku výstavy Země živitelka 2011 v Českých Budějovicích dne 26. 8. 2011 v pavilonu Z - 1. patro. Na programu budou mimo jiné i přednášky na téma podpora rozvoje venkova, program rozvoje venkova nebo LEADER a vize 2014+. Podívejte se i na celý program.

Kateřina Valdová, 12.8.2011

Setkání organizace PREPARE 2011 v Srbsku

V srbském městečku Zlatibor se konalo jednání mezinárodní organizace PREPARE (www.preparenetwork.org). Za Českou republiku byli v rámci Národní sítě místních akčních skupin vysláni na jednání čtyři zástupci a mezi nimi i Lada Nevečeřalová z Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory. Třídenní program měl za úkol představit Srbsko, které čeká na vstup do EU, a přispět ke zvýšení zapojení místních obyvatel a organizací do rozvoje venkova. Zástupci NS MAS ČR měli na tomto setkání možnost poznat mnoho jiných kolegů ze států EU i mimo, získat kontakty a předat si zkušenosti s metodou a hnutím LEADER a činností MAS. Podívejte se na fotografie a přečtěte si i celou reportáž ze setkání.

Kateřina Valdová, 2.8.2011

Doplnění schválených žádostí ze IV. výzvy

20. července schválil Státní zemědělský intervenční fond sedm Žádostí o dotaci v rámci dvanáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Jedná se o podporu v celkové výši 6 329 995 Kč, a to pro MAS Podještědí o.s. Zdržení oproti ostatním schváleným Žádostem (24. června) zapříčinila dodatečná kontrola jedné z nich. Podívejte se na seznam schválených projektů.

Kateřina Valdová, 30.7.2011

Žádosti ze IV. výzvy prošly kontrolou na SZIF v Praze

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 24. června 2011 schváleno v NUTS II Severovýchod celkem 60 žádostí o dotaci v rámci 12. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové v celkové výši podpory 31 983 279 Kč. V přiloženém souboru najdete seznam schválených Žádostí o dotaci u 8 místních akčních skupin (projekty MAS Podještědí zaregistrované rovněž ve 12. kole budou schváleny/neschváleny později) včetně čtyř schválených projektů MAS KJH. Přečtěte si i celou zprávu.

Kateřina Valdová, 13.7.2011

Další projekty podpořilo 900 000 Kč

Představování projektů z I. až IV. výzvy k podávání žádosti o dotaci se přehouplo do druhé poloviny, v aktuálních reportážích si představíme šestnáctý a sedmnáctý projekt. Tentokrát je to 1. etapa oprav tělocvičny TJ Sokol Havlovice, realizovaná s pomocí dotace ve výši 441 000 Kč a projekt občanského sdružení Chalupění - III. etapa rekonstrukce objektu Regionálního zemědělského muzea v Radči - rekonstrukce střechy. Zde pomohla dotace, získaná prostřednictvím Místní akční skupiny, ve výši 459 tisíc korun. Podívejte se na reportáže.

Kateřina Valdová, 4.7.2011

Ve Vítězné zrealizovali další projekt přes LEADER

Dalším dokončeným projektem, tentokrát z druhé výzvy příjmu žádostí o dotaci z Programu LEADER, je Dětské hřiště v kombinaci s cvičebními prvky pro dospělé a seniory ve Vítězné – Komárově. „Na tom samém místě bylo staré hřiště, a když jsme se tu scházely s ostatními maminkami, bylo jasné, že hřiště je malé a dětem prostě nestačí, bylo málo hracích prvků a děti se o ně praly,“ vysvětluje prvotní impulz k výstavbě nového hřiště manažerka projektu a zároveň i maminka Jana Voborníková. Hřiště se realizovalo pomocí dotace, které tvořila 367 324 Kč. Zde je reportáž.

Kateřina Valdová, 27.6.2011

LEADER – další projekt v realizaci

Zadavatel – Město Pilníkov – předalo budoucí staveniště do rukou stavební firmy TUBEKO SPORT, spol. s r. o., která celý projekt (Umělý povrch veřejně přístupného školního hřiště v Pilníkově) zrealizuje. "Školní hřiště bylo vystavěno v roce 1981, protože tenkrát žádné atletické hřiště v obci nebylo," zmiňuje historii hřiště starosta Pilníkova Jiří Haken. Firma neprodleně začne s pracemi, zlikvidují se staré a nevyhovující povrchy jak atletického oválu, tak i kurtu. Zemní úpravy na hřišti budou trvat přibližně 14 dnů, celkově by rekonstrukce neměla přesáhnout termín vymezený letními prázdninami. Více informací najdete v tiskové zprávě a prohlédněte si i foto.

Kateřina Valdová, 20.6.2011

V Batňovicích mohou hostit Davisův pohár

Stále pokračujeme v mapování projektů, které už byly dokončeny a které vám tak můžeme představit. Další takovým projektem z druhé výzvy je Rekonstrukce antukových kurtů v obci Batňovice. V posledních letech se zvýšil zájem o využívání sportoviště z řad členů i široké veřejnosti a zvýšené zatížení dvorců trvale zhoršovalo jejich kvalitu. To byl hlavní důvod k podání žádosti o dotaci. "Nový povrch nám zajišťovala firma, která připravuje kurty pro Davisův pohár, takže teď tu máme kurty špičkové úrovně," chválí vylepšené sportoviště předseda TJ Sokol Batňovice Jiří Melichar. Podrobnosti jsou zde. Pusťte si reportáž.

Kateřina Valdová, 15.6.2011

LEADER pomáhá měnit vzhled našich obcí

Program LEADER EU u nás funguje prostřednictvím Místní akční skupiny již přes půl druhého roku. Za toto období sekretariát MAS přijal a zadministroval celkem 35 projektů. Hodnotící komise MAS z nich pak vybrala ty, které prošly posléze i kontrolou na regionálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v Hradci Králové a poté na centrálním pracovišti v Praze. Celkem pětadvaceti úspěšným projektům byla smluvně přislíbena částka v celkové maximální výši 16 994 539 Kč. Z tohoto objemu peněz byla největší část schválena pro Město Úpice, které za zmiňované období uspělo se třemi projekty s celkovou schválenou dotací přes 3,5 mil. Kč. Přečtěte si tiskovou zprávu a nahlédněte i do tabulky s celkovým přehledem.

Kateřina Valdová, 14.6.2011

Naše MAS v celostátní příloze Deníků Bohemia

V pondělí 6. června vyšel v celostátní příloze Deníků Bohemia (u nás je to Krkonošský deník) článek, který se týká zemědělských dotací. Celá strana je věnovaná venkovu a jeho rozvoji, zejména pak dotacím z Programu rozvoje venkova (PRV). Články shrnují možnosti čerpání finančních prostředků z PRV a zároveň objasňují jeho systém, kdy program obsahuje podporu pro čtyři oblasti, tzv. dotační osy. Osou IV z tohoto programu je dotační program LEADER, kterému se věnuje poslední část přílohy. Je v něm zmíněn postup, podle kterého se peníze z LEADERu rozdělují. To, v čem je tento způsob financování jedinečný, objasňuje v článku Jan Balcar, manažer MAS Království – Jestřebí hory.

Kateřina Valdová, 7.6.2011

LEADER – peníze putují i do církevních organizací

Dalším představovaným projektem, tedy prvním z druhé výzvy, jsou stavební úpravy v suterénu Husova sboru v Úpici. Sem putovaly peníze z dotačního programu LEADER, rekonstrukce stála celkem 707 843 Kč, z čehož dotace tvořila 637 058 Kč. Husův sbor je jedno z úpických míst, kde se konají společenské a komunitní aktivity a realizací projektu financovaného prostřednictvím Místní akční skupiny dosáhly prostory Husova sboru nutných hygienických standardů pro potřeby užívání a zkvalitnil se komfort využití budovy při všech velkých i menších akcích konaných pro veřejnost. Celou tiskovou zprávu naleznete zde. Podívejte se na reportáž.

Kateřina Valdová, 7.6.2011

Suchovršice mají nové chodníky, parkoviště i osvětlení

Dodavatelská firma M-Silnice, a.s., předala na konci května obci Suchovršice dokončenou stavbu bezbariérových chodníků společně s veřejným osvětlením a parkovištěm. Obec financovala stavby, jejichž hodnota přesahuje 7 milionů korun, kromě vlastního podílu, prostřednictvím tří žádostí o dotace. Státní fond dopravní infrastruktury dotací ve výši 4,6 milionů korun pokryl 80 % nákladů na bezbariérové chodníky a dále obec získala finanční prostředky díky dvěma dotacím z Programu LEADER, získaných prostřednictvím MAS Království - Jestřebí hory. Obě tyto akce představují investice zhruba 2 x 800.000 Kč, kdy dotace na základě skutečných nákladů bude asi 2 x 600.000 Kč. Více informací najdete v tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 6.6.2011

Další podpořené projekty = další miliony pro náš region

V rámci propagace Místní akční skupiny a dotačního programu LEADER jsme pro Vás připravili další reportáž mapující již zrealizované projekty, které se podařilo zafinancovat z programu LEADER. Tentokrát se všechny tři projekty nacházely v obcích, které jsou od sebe nedaleko, ale účel každého projektu byl jiný. V Libňatově jsme navštívili Mateřskou školku - účelem projektu byla rekonstrukce a modernizace její budovy. Osm kilometrů vzdálené Suchovršice pomocí dotačních peněz zafinancovaly rekonstrukci cyklotrasy a odstavné plochy v obci a třetí obec - Radvanice - z nich upravily veřejné prostranství hřbitova. Všechny tři tyto obce jsou partnerem Místní akční skupiny a je nutné si uvědomit, že bez její existence by sem podobné finanční prostředky nemohly vůbec plynout. Novou reportáž (a nejen tu) můžete shlédnout zde.

Kateřina Valdová, 12.4.2011

Představení vybraných projektů ze IV. výzvy

Minulý týden zasedala hodnotitelská komise MAS Království - Jestřebí hory a vybrala projekty, které budou podpořeny penězi z dotačního programu LEADER. Těmi, které komise vybrala, jsou projekty obce Havlovice - Garáže pro komunální a hasičskou techniku. Finanční podporu získal i projekt obce Malé Svatoňovice - Vodovod a kanalizace pro lokalitu Klůček, poté projekt TJ Sokol Havlovice na 2. etapu oprav tělocvičny a čtvrtým podpořeným je projekt obce Batňovice na hřiště u Základní školy. V tiskové zprávě naleznete podrobnější představení projektů. K nahlédnutí nabízíme také zápis z průběhu hodnocení.

Kateřina Valdová, 24.2.2011

Kvalita projektů se stále zvyšuje - bylo těžké vybrat

Ve dvou dnech, 17. a 18. února, zasedala v kanceláři KJH, o. p. s. hodnotitelská komise. Ta posuzovala projekty ze IV. výzvy příjmu žádostí o dotaci z programu LEADER. Celkem 13 projektů prošlo administrativní kontrolou (jednalo se hlavně o projekty obcí na opravy místních komunikací a po jednom projektu církevní a neziskové organizace). Žadatelé měli podruhé možnost si sami svůj projekt odprezentovat. Hodnotilo se například vytvoření pracovního místa, inovační postupy nebo dopad na větší část regionu. Celkový požadavek na dotace byl více než 14 milionů korun. Bylo to těžké rozhodování, kvalita projektů se stále zvyšuje. Více informací naleznete v přiložené zprávě. V tabulce jsou pak výsledky bodování hodnotitelské komise.

Kateřina Valdová, 22.2.2011

LEADER: prezentace projektů ze IV. výzvy

Ve dnech 17. a 18. února proběhne v kanceláři Království – Jestřebí hory, o.p.s. zasedání hodnotitelské komise. Pro žadatele ze IV. výzvy příjmu žádostí o dotaci z programu LEADER to znamená, že v těchto dvou dnech představí hodnotitelské komisi svůj projekt, jeho rozsah, dopad i místní nebo regionální význam. Ve čtvrtek 17. února od 13 do 15:30 budou prezentovat svůj projekt žadatelé, kteří žádají v oblasti fiche č. 2 a druhý den (pátek 18. února) v čase od 12 do 16:30 pak přijde na řadu fiche č. 1. Pro zamluvení pořadí jednotlivých prezentací je nutné, aby žadatel telefonicky zkontaktoval sekretariát MAS KJH, a to nejpozději do 14. února včetně, a termín si domluvil.

Kateřina Valdová, 8.2.2011

Rok 2011 přinese do MAS Království - Jestřebí hory 8 milionů

Třetího ledna byla Místní akční skupinou Království - Jestřebí hory vyhlášena IV. výzva k podávání žádostí o dotaci z programu LEADER. Do 14. ledna mohli potencionální žadatelé podávat v sekretariátu MAS registrační formuláře, kterých se sešlo celkem 18, z nichž po konzultaci žádost o dotaci podalo o čtyři méně. Čtrnáct žadatelů pak do 28. ledna podalo oficiální žádosti o dotaci se všemi patřičnými podklady. Rok 2011 přinese do MAS Království - Jestřebí hory celkem 8 milionů korun. Více informací najdete v přiložené zprávě a v aktuálním seznamu žadatelů.

Kateřina Valdová, 31.1.2011

Změna preferenčních kritérií fiche č. 1 a fiche č. 2

Na základě podnětných připomínek k preferenčním kritériím ze strany členů hodnotitelské komise, žadatelů, členů MAS a zaměstnanců sekretariátu MAS vyplynulo, že preferenční kritéria mají být aktualizována tak, aby odrážela aktuální potřeby MAS, resp. Strategického plánu LEADER po sběru projektů první, druhé a třetí výzvy. Za tímto účelem byla 13. října 2010 vytvořena "pracovní skupina pro aktualizaci preferenčních kritérií", která se sešla v pátek 26. listopadu 2010, aby provedla revizi a aktualizaci preferenčních kritérií pro fiche, které jsou vyhlášené ve IV. výzvě 3. ledna 2011. Tedy fiche č. 1 - Infrastruktura a fiche č. 2 (preferenční kritéria pro fichi č. 1 a fichi č. 2). Díky tomuto kroku bude možné ohodnotit např. i vznik částečného pracovního úvazku. U ostatních fichí se budou preferenční kritéria aktualizovat také, a to v průběhu jara tohoto roku. Změna preferenčních kritérií byla 2. prosince 2010 odsouhlasena Programovým výborem a poté 7. prosince 2010 i Valným shromážděním MAS.

Lada Nevečeřalová, 4.1.2011

Čtvrtá výzva vyhlášena!

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory vyhlašuje v pondělí 3. 1. 2011 IV. výzvu k předkládání projektů v rámci dotačního programu LEADER. Výzva se týká fiche č. 1 - Infrastruktura a fiche č. 2 - Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova s novými preferenčními kritérii ( fiche č. 1, fiche č. 2). Vše potřebné naleznete v záložce LEADER v odkazu IV. výzva. Jedná se zejména o přesné znění fiche č. 1 i fiche č. 2, jejich připravené osnovy na vyplnění ve wordu (Osnova - fiche č. 1 a Osnova - fiche č. 2), dále pak Harmonogram činnosti pro IV. výzvu a registrační formulář - ten je první krokem k realizaci vašeho projektu. Pokud se výzvy chcete účastnit s projektovým záměrem, pošlete nám jej e-mailem do 14. 1. 2011. Prokonzultované žádosti se budou na základě telefonické domluvy odevzdávat v kanceláři Království - Jestřebí hory, o.p.s. ve dnech 25. až 28. 1. 2011 do 14 hodin.

Kateřina Valdová, 3.1.2011

Čtvrtá výzva k předkládání projektů v rámci programu LEADER

V pondělí 3. 1. 2011 bude vyhlášena čtvrtá výzva k předkládání projektů v rámci dotačního programu LEADER. Tato výzva bude obsahovat fichi č. 1 - Infrastruktura a fichi č. 2 - Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova. Především obce tak budou mít příležitost získat peníze na obnovu či vybudování komunikací, parkovišť nebo třeba parků, spolky mohou rekonstruovat svá zázemí nebo je možné i vybudovat dětské či seniorské hřiště. Vše, co budete potřebovat, najdete v rubrice LEADER v odkazu čtvrté výzvy (budou tam obsaženy podrobnější informace o výzvě, harmonogramu této výzvy, apod.). Pokud se chcete této výzvy účastnit s novým projektovým záměrem, pošlete nám e-mailem do 14. 1. 2011 vyplněný registrační formulář Vašeho projektu. Prokonzultované žádosti se budou na základě telefonické domluvy odevzdávat v kanceláři Království - Jestřebí hory, o.p.s. ve dnech 25. až 28. 1. 2011 do 14 hodin.

Kateřina Valdová, 22.12.2010

Pozvánka na školení příjemců dotace z II. výzvy (červnové)

Vážení příjemci, dovolujeme si vás ve čtvrtek 20. 1. 2011 pozvat na školení příjemců, které bude probíhat na ZŠ Úpice - Lány od 13-15hod. Školení je určeno příjemcům, kteří mají již podepsanou dohodu o poskytnutí se SZIF a chystají se zahájit vlastní realizaci projektu. Hlavním tématem školení bude především seznámení s pravidly IV.1.2 pro poskytování dotace - povinnosti žadatele. Motto: "Není těžké dotaci získat, ale nevrátit ji." Pozvánku na školení naleznete zde.

Kateřina Valdová, 20.12.2010

II. výzva Leader – vyřazení projektu

V II. výzvě k příjmu žádostí o dotaci v rámci programu LEADER bylo přijato celkem 17 projektů. Zasedla výběrová komise MAS Království – Jestřebí hory, tyto projekty ohodnotila a mezi vybrané tak rozdělila celkovou alokaci pro druhou výzvu ve výši 7 171 608 Kč. Po administrativní kontrole na regionálním pracovišti SZIF v Hradci Králové došlo k vyřazení projektu Stavební úpravy objektu čp. 292 – penzion agroturistiky. Důvodem pro vyřazení byl tzv. motivační účinek, resp. projekt nebyl v souladu s podmínkami Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. Do vybraných projektů se díky této změně dostaly dva náhradní projekty – Chalupění, o.s. a obec Suchovršice. Aktualizované pořadí vybraných projektů naleznete v přiložené tabulce. V současné době se pro vybrané projekty připravují na regionální pracovišti SZIF v Hradci Králové k podpisu dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR. Bližší informace naleznete v příloze.

Kateřina Valdová, 9.11.2010

Pozvánka na národní konferenci VENKOV 2010

Vážení kolegové v LEADERu, vážení přátelé venkova, přijměte pozvání na národní konferenci VENKOV 2010, která se uskuteční ve dnech 23. - 25. listopadu 2010 v Lázních Bělohrad. Přikládáme pozvánku s podrobným programem a závazný formulář přihlášky. Akce je určena zástupcům obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, zemědělcům, podnikatelům na venkově, představitelům veřejných institucí a organizacím, které se zabývají venkovem apod. Podrobnosti jsou zde.

Jan Balcar, 25.10.2010

Projekty z III. výzvy LEADER jsou vybrány

Ve středu 13. října proběhla prezentace projektů, které byly přihlášeny do doplňkové III. výzvy na získání dotací z programu Leader, a to celkem na 1 000 010,- Kč. Zástupci celkem čtyř žadatelů tak měli šanci co nejlépe odprezentovat svůj projekt před sedmičlennou hodnotitelskou komisí. Jak to dopadlo vidíte zde. Nabízíme k nahlédnutí také zápis z průběhu výběru projektů. Podrobnosti jsou v přiložené zprávě.

Kateřina Valdová, 13.10.2010

Občané se dozvědí, kam putují peníze z programu LEADER

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory zahájila 30.9. seriál, v němž bude postupně představovat reportáže o projektech, které jsou v našem regionu realizované díky dotačnímu programu LEADER. Prostřednictvím Království - Jestřebí hory, o.p.s. by z něj mělo do našeho regionu putovat 45 milionů korun, které v letech 2009 - 2013 podpoří malé projekty. Reportáže budou na www.televize-js.cz. Podrobnosti najdete v přiložené zprávě.

Kateřina Valdová, 1.10.2010

LEADER: třetí výzva vyhlášena!

V úterý 24.8.2010 byla vyhlášena třetí výzva k předkládání projektů v rámci programu LEADER. Tato výzva obsahuje pouze Fichi číslo 1 – Infrastruktura. Bude se rozdělovat přibližně 1 milion korun. Jedná se o tzv. doplňkovou výzvu, ve které se soutěží o zbylé peníze určené na dotace pro tento rok. Především obce mají příležitost získat peníze na obnovu či vybudování komunikací, parkovišť nebo třeba parků. Vše, co žadatelé potřebují, je na našem webu www.kjh.cz v rubrice LEADER, tam jsou obsaženy podrobnější informace o výzvě, harmonogramu této výzvy, žádosti apod. Pokud se chcete této výzvy účastnit s novým projektovým záměrem, pošlete nám e-mailem do 10.9.2010 vyplněný registrační formulář vašeho projektu, který naleznete i v záložce výzvy. Prokonzultované žádosti se budou na základě telefonické domluvy odevzdávat v naší kanceláři 15. a 16. září 2010 do 14 hodin.

Lada Nevečeřalová, 16.8.2010

Budujeme region se společnou budoucností - II. výzva LEADER

Letošní rok nabídl v MAS Království - Jestřebí hory k rozdělení z programu LEADER do regionálních projektů 8.079.357 Kč. V první vlně, resp. v II. výzvě k příjmu žádostí o dotaci v rámci programu LEADER bylo přijato celkem 17 projektů. Následně zasedla výběrová komise naší MAS, aby projekty ohodnotila a rozdělila peníze. Jak to dopadlo přibližuje přiložená zpráva.

Petr Záliš, 2.7.2010

Druhá výzva vyhlášena!

Vyhlášení 2. výzvy programu Leader 3.5.2010

V pondělí 3.5.2010 byla vyhlášena již druhá výzva k předkládání projektů v rámci programu LEADER. Tato výzva obsahuje Fiche číslo 1, 2, 3, 4 a 5. Obce, jejich svazky NNO a církve budou moci získat dotace např. na vybudování a obnovu komunikací, parkovišť, parků, ale také na dětská hřiště, nebo rekonstrukci budov občanské vybavenosti a ochranu či rozvoj kulturních památek. Pro začínající podnikatele a zemědělce jsou určeny kapitoly Podpora drobného podnikání v regionu MAS a Cestovní ruch a propagace. Vše, co budou žadatelé potřebovat, je na našem webu www.kjh.cz v rubrice LEADER, kde jsou obsaženy podrobnější informace. S vašimi záměry, nápady a dotazy se na nás obracejte do 24.5.2010. Prokonzultované žádosti se budou na základě telefonické domluvy odevzdávat v naší kanceláři 31.5. – 2.6.20010 do 14 hodin.

Jan Balcar, 5.5.2010

Získejte až 1,8 milionu na svůj projekt!

Vyhlášení 1. výzvy programu Leader 19.8.2009

Den D nastal. Středa 19.8.2009 vstupuje do historie regionu jako chvíle, kdy MAS Království – Jestřebí hory vyhlašuje první výzvu v rámci programu Leader. Výzva obsahuje Fiche číslo 1, 2, 4 a 5. Obce, jejich svazky a NNO budou moci získat dotace např. na vybudování a obnovu komunikací, parkovišť, parků, ale také na dětská hřiště, nebo zateplení budov občanské vybavenosti a ochranu či rozvoj kulturních památek. Pro začínající podnikatele a zemědělce jsou určeny kapitoly Podpora drobného podnikání v regionu MAS a Cestovní ruch a propagace. Vše, co budou žadatelé potřebovat, je na www.kjh.cz v rubrice LEADER, kde jsou obsaženy podrobnější informace. S Vašimi dotazy se obracejte na nás.

Lada Nevečeřalová a Jan Balcar, 19. 8. 2009

LEADER je náš! Do regionu přitečou desítky milionů!

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory dosáhla velkého úspěchu! Pro realizaci strategických plánů LEADER bylo vybráno 32 místních akčních skupin, mezi nimi i ta naše! Seznam úspěšných i neúspěšných žadatelů najdete zde. "Čeká nás hodně práce, ale věřím, že vynaložené úsilí, které jsme od roku 2007 ze sebe vydali, zúročíme ku prospěchu občanů v regionu. Přísunem přibližně 45 milionů Kč na období 2009 - 2013 určitě ekonomicky posílíme region," nechal se slyšet Dr. Jan Balcar, spokojený ředitel Království - Jestřebí hory o.p.s.

Petr Záliš, 10.4.2009

KJH podalo žádost o desítky milionů korun

Království - Jestřebí hory se obrátilo na Státní intervenční fond. Předseda Správní rady Ladislav Grega a ředitel o.p.s. Jan Balcar odvezli 23. října do Prahy žádost, díky které chceme získat 45 milionů korun na projekty v regionu KJH. Více informací včetně důležitých příloh najdeme v sekci LEADER 2008. Informace o případném úspěchu se dozvíme na jaře. Pokud uspějeme, tak v druhé polovině roku 2009 budou první výzvy na podávání žádostí. Žadateli mohou být obce, neziskové a příspěvkové organizace i firmy nezemědělského zaměření.

Jan Balcar, 5.11.2008