Ekocentrum


TOTO CENTRUM JE PODPOŘENO V RÁMCI PROJEKTU KAPKA 21
A JE SPOLUFINANCOVÁNO STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍInformace k programu Zelená úsporám

Prezentace a fotogalerie ze seminářů 2009

Den Země a Igelitiáda

Ve středu 10. dubna 2019 proběhla nejen na naší škole Igelitiáda, akce konaná ku příležitosti oslav Dne Země. Letos se uskutečnil její jubilejní 20. ročník. A byl velmi vydařený. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, jen nám po ránu trošku přituhlo… Tento fakt však nezabránil cirka čtyřem stovkám žáků a jejich učitelům vydat se do terénu a udělat něco prospěšného pro naši Matičku Zemi. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě. Klikněte i na fotogalerii. Součástí akce byla také chovatelská přednáška Jana Balcara, obrázky z ní jsou zde.

Petra Nývltová, 10.4.2019

Den Země a XIX. ročník Igelitiády

Ve středu 11. dubna 2018 se na naší škole konal Den Země. I v letošním roce jsme ho oslavili „pracovní“ akcí, kterou všichni dobře známe pod názvem Igelitiáda. Příští rok tomu bude již dvacet let, co vyšli první sběrači ke břehům řeky Úpy, aby odklidili nepořádek, který se nachytal na větvích stromů a keřů a na stéblech trávy. Podařilo se nám zapojit do celostátního projektu Ukliďme svět, Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz). Díky němu bylo o naší akci nejenom slyšet, ale dostali jsme také vybavení ke sbírání v podobě pytlů a ochranných rukavic. Spolupráci si velmi chválíme a napřesrok se pokusíme zapojit znovu. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i fotografie.

Petra Nývltová, 18.4.2018

Nová výzva z OPŽP

Do začátku dubna je možné podávat žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP na opatření související s péčí o přírodu a krajinu. V rámci výzev č. 93 a 94 lze žádat o dotace ve rozmezí 60–100 % např. na tyto aktivity v následujících oblastech: krajina v extravilánu obcí – liniové a skupinové výsadby dřevin, stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku...atd. Další oblastí je pak sídelní zeleň (intravilán obcí). Termín předkládání projektových žádostí je u obou výzev 4. 4. 2018. Přečtěte si podrobnější výtah.

Kateřina Valdová, 15.2.2018

Nová výzva OPŽP č. 69 na nakládání s odpady

Od 1. září do 1. prosince 2017 bude otevřena nová výzva (č. 69) programu OPŽP týkající se problematiky nakládání s odpady. V rámci výzvy je s pomocí 85% dotace možné realizovat např. následující aktivity: sběrné dvory (jejich vybudování vč. modernizace stávajících + pořízení nezbytné technologie, nemůže se jednat o sběrná místa mimo režim zákona); systémy pro separaci / oddělený sběr (např. pořízení sběrných nádob vč. vybudování příslušných kontejnerových stání nebo dovybavování vážním systémem a IT vybavením pro budoucí vykazování (čipy, čtečky čipů / čárových kódů) nebo vybudovat či modernizovat třídicí a dotřiďovací linky pro separaci odpadů. V souhrnu naleznete přehled všech v rámci výzvy podporovaných aktivit.

Kateřina Valdová, 16.8.2017

Den Země a Igelitiáda

Ve středu 19. dubna 2017 se na ZŠ Úpice-Lány konal Den Země. Oslavili ho, jak je tradičním zvykem, uspořádáním XVIII. ročníku Igelitiády, vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpadky. Starší děti rozdělené do několika skupin se v čele se svými učiteli vydaly posbírat smetí z břehů řeky Úpy a mladší děti se postaraly o blízké okolí školy. Do akce se zapojily i další školy – Městské gymnázium a SOŠ Úpice, Speciální školy Úpice, ZŠ a MŠ Havlovice, MŠ Libňatov a Suchovršice, nově i ZŠ Bratří Čapků a tradičně i Junák Havlovice. Přečtěte si zprávu a prohlédněte si výběr z fotek.

Kateřina Valdová, 20.4.2017

Informace o výzvách z OPŽP

Aktuálně jsou vyhlášené výzvy v rámci OPŽP – týkající se péče o krajinu v extravilánu obcí (výzva č. 55) a sídelní zeleně v intravilánu (č. 56). Součástí těchto opatření mohou být v případě extravilánu i úpravy vodních toků, vytváření a obnova vodních prvků, které plní ekostabilizační funkci (tůně, mokřady, malé vodní nádrže apod.), nebo v případě intravilánu i vytváření a obnova drobných vodních prvků pro zvýšení retenčního potenciálu a současně zpomalujícího odtok srážkové vody z území. Obě výzvy jsou otevřeny do 31. března 2017. Více v přiloženém výtahu.

Kateřina Valdová, 28.2.2017

Revize kotlů na pevná paliva

Koho se kontroly kotlů týkají? Provozovatelem zdroje je právnická nebo fyzická osoba, která kotel skutečně provozuje. V případě nejasností je za provozovatele určen vlastník spalovacího stacionárního zdroje. První kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena do 31. prosince 2016. Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu kotle nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu. Pročtěte si výčet některých revizních techniků z MAS.

Kateřina Valdová, 9.1.2017

Zeleň do měst

V rámci Státního fondu životního prostředí byl vyhlášen Národní program zaměřený na zeleň do měst a obcí. Zásadní informací je to, že se žádosti o dotaci předkládají nejpozději do 28. 2. 2017, dále že obce do 500 obyvatel (včetně) mohou získat až 2 mil. Kč dotace, obce nad 500 obyvatel maximálně 250 tis. Kč (tuto skutečnost zdůvodňuje SFŽP tím, že větší obce mohou žádat v rámci aktuálních výzev OPŽP). Přečtěte si stručný přehled toho nejdůležitějšího.

Kateřina Valdová, 12.10.2016

Kam s ojetými pneumatikami?

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik, kde vám vysloužilé gumy bezplatně odeberou. Seznam je aktuálně vydán k 1. září 2016 a je přehledně tříděn dle jednotlivých měst. Nejblíže pro obyvatele MAS jsou místa zpětného odběru v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem. Podívejte se na celý seznam míst k odběru.

Kateřina Valdová, 28.9.2016

Nové výzvy OPŽP na odpady

V rámci Operačního programu Životní prostředí byly vyhlášeny nové výzvy (č. 40 a 41) na projekty zabývající se prevencí vzniku a nakládání s odpady. Podávání žádostí bude zahájeno 1. 9. a ukončeno 30. 11. 2016. Výše dotace je standardně 85% (u některých typů projektů je snížená a kombinuje se se zvýhodněným úvěrem). V zásadě je ale možné v rámci těchto výzev podpořit např. projekty typu: pořízení domácích kompostérů pro občany (vč. štěpkovače), pořízení kontejnerů na textil /oděv, výstavba/, modernizace sběrných dvorů, pořízení sběrných nádob na komunální a jiný podobný odpad, vč. svozového prostředku, výstavba/modernizace třídících a dotřiďovacích linek nebo výstavba, modernizace nebo dovybavení bioplynových stanic. Prostudujte si výtah toho nejpodstatnějšího.

Kateřina Valdová, 1.9.2016

Informační seminář na téma kotlíková dotace

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s městem Rtyně v Podkrkonoší pořádá pro širokou veřejnost v souvislosti s přípravou druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji, tzv. kotlíkových dotací, tematický seminář. Na setkání bude srozumitelně a jasně přiblížena problematika čerpání dotace, způsob podání žádosti, definice způsobilých výdajů a jejich proplácení. Dále bude občanům nabídnuta pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu. Jedná se o jednoduchou administrativní záležitost, kterou zvládne každý sám! Prohlédněte si pozvánku nebo se obraťte přímo na metodickou pomoc.

Kateřina Valdová, 30.5.2016

Den Země a Igelitiáda

Ve středu 20. dubna 2016 se i na naší ZŠ Úpice - Lány konal Den Země. I přes to, že byla po ránu docela zima, nezalekli jsme se a vyrazili jsme na XVII. ročník Igelitiády vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpadky. Celý druhý stupeň rozdělený do několika skupin se v čele se svými učiteli vydal posbírat smetí z břehů řeky Úpy od úpického Mostu II. odboje až po most U Mandle v Havlovicích. Do Igelitiády se zapojují i další školy a školky v našem okolí. Tímto velmi děkuji za aktivní účast Městskému gymnáziu a Střední odborné škole v Úpici, Speciální škole v Úpici, Základní škole a Mateřské škole v Havlovicích, mateřským školkám z Libňatova a Suchovršic a také havlovickým Junákům. Ti všichni pomáhali zvelebit naše okolí a uklízeli nepořádek, který odhazují do přírody naši nezodpovědní spoluobčané. Podařilo se nám sesbírat 1,5 tuny odpadu! Přečtěte si celou zprávu z akce. Prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 28.4.2016

Operační program Životní prostředí – 29. výzva

Aktuálně byla zveřejněna 29. výzva OPŽP, která má termín pro předkládání projektových žádostí 30. 6. 2016. Podporována jsou opatření týkající se krajiny (tedy extravilánu obcí) jako jsou např. úpravy vodních toků, koncepční výsadby zeleně, vytváření/obnovy malých vodních nádrží (které neslouží primárně k chovu ryb), konkrétně pak: zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 nebo realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. Více v celém souhrnu.

Kateřina Valdová, 18.4.2016

Nové výzvy z OP Životní prostředí

Byly zveřejněny tři výzvy programu OP Životní prostředí týkající se zeleně. Termín pro předkládání projektových žádostí je 31. 5. 2016. Jedná se především o podporu aktivit na zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů; posilování biodiverzity a zakládání nebo obnovu funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Přečtěte si stručný výtah základních informací včetně možných podporovaných opatření.

Kateřina Valdová, 31.3.2016

Výzvy OPŽP – protipovodňová opatření

V únory byly zveřejněny informace ke dvěma aktuálním výzvám z Operačního programu Životní prostředí, které se týkají povodňové ochrany, resp. preventivních protipovodňových opatření. Sběr projektových žádostí bude zahájen 1. března a ukončen bude 31. května 2016. V rámci těchto výzev je možné obdržet dotaci až ve výši 85 % např. na následující opatření: úpravy stávajících kapacit koryt, povodňové parky, vsakovací a retenční zařízení na srážkové vody, suché poldry, stabilizace a sanace svahů, analýzy odtokových poměrů, varovné, hlásné, předpovědní a výstražné systémy, tvorba digitálních povodňových plánů atd. Přečtěte si stručný výtah toho nejpodstatnějšího.

Kateřina Valdová, 10.2.2016

Nové výzvy OPŽP 2014 - 2020

V rámci nyní vyhlášených nových výzev Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 je možné podávat žádosti do čtyř prioritních os, a to VODA (Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní), OVZDUŠÍ (Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech), ODPADY (Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika) a ENERGETICKÉ ÚSPORY (Energetické úspory). Termín pro předkládání žádostí je dle typu výzvy 5. 1. 2016, resp. 14. 10. 2016. Přečtěte si více informací a využijte možnost konzultace.

Kateřina Valdová, 16.10.2015

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z OPŽP 2014–2020

Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytovanou fyzickým osobám – majitelům rodinných domů – prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést instalaci solárně - termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV, opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu (zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla...). Více si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 7.10.2015

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z OPŽP

V novém programovém období 2014–2020 bude finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů. Půjde postupně o tři grantová schémata s celkovým objemem finančních prostředků cca 600 mil. Kč. Prostředky z prvního grantového schématu ve výši 200 mil. Kč budou konečným uživatelům rozdělovány pravděpodobně na konci roku 2015, či začátkem roku 2016 v závislosti na tom, kdy kraj tyto prostředky získá od Řídícího orgánu (MŽP). V současnosti nejsou přijímány žádné žádosti fyzických osob na výměnu zastaralých kotlů! To bude možné, až kraj získá potřebné prostředky od MŽP a vyhlásí výzvu pro žadatele – vlastníky rodinných domů! Více zde.

Kateřina Valdová, 27.7.2015

Nová výzva v rámci OP Životní prostředí

V novém Operační programu Životní prostředí jsou vyhlášeny výzvy pro podávání žádostí do několika oblastí podpory, a to: VODA: Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, OVZDUŠÍ: Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, ODPADY: Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika a PŘÍRODA: Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Výzvy budou oficiálně vyhlášeny s možností předkládání žádostí o dotaci od 14. 8. 2015. Více informací si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 7.7.2015

Den Země a Igelitiáda na ZŠ Úpice-Lány

Jako každoročně se Základní škola Úpice-Lány připojila k oslavám Dne Země, které byly letos uskutečněny přesně na den, tedy 22. dubna 2015. Celá škola měla velmi napilno. Krásné a celkem teplé počasí nezhatilo naplánovaný program, a tak se mohlo bez meškání začít s oslavami. Prvostupňové děti měly v dopoledních hodinách přednášku o myslivosti, kterou pro ně odlektorovali tři velmi šikovní studenti třetího ročníku České lesnické akademie v Trutnově. Žáci se dozvěděli zajímavosti z mysliveckého života, mohli naživo spatřit káně Harrisovo, druh rozšířený spíše na americkém kontinentu, a v neposlední řadě mohli na vlastní uši slyšet vábení jelenů. V čase, kdy se děti neúčastnily výukového programu, sbíraly se svými kantorkami odpadky a nepořádek v okolí školy či pomáhaly s jeho zvelebováním. Přečtěte si celou zprávu z akce nebo si prohlédněte obrázky.

Kateřina Valdová, 13.5.2015

Den Země a Igelitiáda

Ve středu 22. dubna 2015 se od 8 hodin opět uskuteční oslavy Dne Země. Jako každý rok se bude vzdávat hold přírodě především prací – proběhne již XVI. ročník Igelitiády a břehy řeky Úpy zaznamenají výraznou očistu od Havlovic až po Suchovršice. V letošním roce se účastní žáci a učitelé Základní školy Úpice-Lány, Městského gymnázia a SOŠ Úpice, Speciální ZŠ Úpice, ZŠ a MŠ Havlovice, MŠ Libňatov, MŠ Suchovršice a Junák Havlovice. U příležitosti oslav Dne Země pořádá ZŠ Úpice-Lány ještě další sběrové aktivity – je vyhlášena soutěž ve sběru víček (deset účastníků s největším počtem těchto barevných pokladů bude náležitě odměněno). Další sběrová aktivita je nesoutěžní, ve dnech 20.–24. dubna můžete ke vchodu do kanceláře MAS KJH, o.p.s. (boční vchod ZŠ Úpice-Lány) nosit vysloužilé elektrické spotřebiče. Prostudujte si seznam spotřebičů, které lze odevzdat.

Kateřina Valdová, 14.4.2015

Poslední možnost čerpat dotace ze stávajícího OPŽP!

Od dnešního dne (5. 3. 2014) je v Operačním programu Životní prostředí možnost podávat žádosti o dotace v rámci třech nově vyhlášených a současně i posledních výzev tohoto programu. Pro veřejné subjekty se tak nabízí jedinečná možnost obdržet dotaci například na zateplení budovy (vč. střechy) obecního úřadu, kulturního sálu, školy apod., vč. výměny oken a dveří, pořízení ekologického zdroje tepla, ale i případně instalace technologie na využití odpadního tepla. Současně mohou realizovat projekty na obnovu městské (obecní) zeleně, sanaci sesuvů půdy, či skalních masivů. Pro veřejné subjekty, ale i obchodní společnosti a podnikatele – fyzické osoby, je tu pak možnost vybavit např. kompostárnu, sběrný dvůr, dotřiďovací linku pro separaci odpadu, bioplynovou a biofermentační stanici nebo identifikovat a odstranit zátěž po bývalé hornické činnosti. Případně kontaktujte Ing. Tomáše Mečíře (tel. 737 561 729) nebo Ing. Michala Hátle (724 602 224).

Kateřina Valdová, 5.3.2014

Výzva Operačního programu Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí je aktuálně vyhlášena výzva pro obce, města, jejich příspěvkové organizace, občanská sdružení, o.p.s., církve, podnikatele – fyzické osoby, obchodní společnosti, družstva apod. V rámci této výzvy je možné např. nově postavit /vybavit/ nebo modernizovat kompostárnu, sběrný dvůr, dotřiďovací linku pro separaci odpadu, bioplynovou a biofermentační stanici, nebo také rekultivovat starší skládku, případně odstranit nepovolenou skládku. V rámci výzvy jsou podpořeny i např. průzkumné práce a zpracování analýzy rizik související s odstraňováním starých ekologických zátěží (dále SEZ), případně přímá sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti. Více základních informací o aktuální výzvě naleznete zde. Případně kontaktujte Ing. Tomáše Mečíře (tel. 737 561 729) nebo Ing. Michala Hátleho (724 602 224).

Kateřina Valdová, 9.10.2013

Dotace pro nepodnikatelskou sféru na zateplení
veřejných budov a obnovitelné zdroje energie

V rámci Operačního programu Životní prostředí je aktuálně vyhlášena výzva pro obce, města, jejich příspěvkové organizace, občanská sdružení, o.p.s., nadace apod., zkrátka pro veřejné subjekty. V rámci této výzvy je možné např. zateplit budovu (vč. střechy), vyměnit okna a dveře, postavit, nebo rekonstruovat lokální zdroje tepla využívající OZE, pořídit tzv. kogenerační zařízení (kombinovaná výroba elektřiny a tepla), ale i případně instalovat technologie na využití odpadního tepla. Více základních informací o aktuální výzvě naleznete zde nebo kontaktujte přímo Ing. Michal Hátleho (e-mail, tel. 724 602 224) a Ing. Tomáše Mečíře (e-mail, tel. 737 561 729).

Kateřina Valdová, 31.7.2013

Nová zelená úsporám rozdělí na žádosti přes miliardu korun

V rámci první výzvy týkající se rodinných domů bude v programu Nová zelená úsporám 2013 možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu bude možné také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Podávat žádosti lze od 12. srpna – pokud stále váháte a potřebujete kvalifikovanou pomoc při přípravě žádosti nebo se chcete dozvědět víc o celém programu, neváhejte a kontaktujte přímo Ing. Michal Hátleho (e-mail, tel. 724 602 224), popřípadě Ing. Tomáše Mečíře (e-mail, tel. 737 561 729). Prostudujte si i samotné informace o programu nebo leták s nabídkou podpory.

Kateřina Valdová, 28.7.2013

Otevření Nové zelené úsporám se kvapem blíží

Do podání první žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám 2013 dne 12. 8. 2013 v 10:00 hodin zbývá necelých 26 dní. Využijte proto jedinečnou možnost zateplit starší rodinný dům, vyměnit starý kotel na tuhá či kapalná paliva, nainstalovat solární systém pro přípravu teplé vody či přitápění, postavit nízkoenergetický dům a přitom obdržet velice výhodnou dotaci. Uvedené možnosti můžete využít samostatně, popřípadě je můžete kombinovat a navyšovat tak částku dotace. Základní pravidlo zní: „Čím kvalitnější opatření, tím vyšší dotace“. Chcete se dozvědět víc? Máte obavu, že nemáte dostatek času na přípravu žádosti? Potřebujete poradit, jak finančně zajistit celou akci? Prostudujte si bližší informace v přehledném výtahu nebo kontaktujte přímo Ing. Michala Hátleho (e-mail, tel. 724 602 224), popřípadě Ing. Tomáše Mečíře (e-mail, tel. 737 561 729).

Kateřina Valdová, 17.7.2013

Nová zelená úsporám 2013 – šance pro majitele rodinných domů

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. nabízí v letošním roce opět pomoc při získávání prostředků z programu Nová zelená úsporám 2013. Po pár letech je tu opět pro občany a současně majitele rodinných domů jedinečná možnost zateplit si starší dům, vyměnit si zastaralý zdroj tepla, začít ohřívat vodu pomocí solárních panelů, případně postavit nový nízkoenergetický dům a obdržet na to dotaci z programu Nová zelená úsporám 2013. Prostudujte si více základních informací o aktuální 1. výzvě nebo kontaktujte přímo Ing. Michala Hátleho (e-mail, tel. 724 602 224).

Kateřina Valdová, 3.7.2013

Unikát v Libňatově

V úterý 22. listopadu pořádala Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. a Český zahrádkářský svaz Libňatov besedu s názvem „KRNAP a další národní parky ČR aneb světový unikát máme za humny“. Přednášejícím tentokrát byl Jakub Kašpar – náměstek ředitele Krkonošského národního parku a odboru vnějších vztahů. Ten je vystudovaný sociální antropolog, reálnou profesní praxí však novinář, kdy z 95 % psal o životním prostředí. Na připravené prezentaci stručně představil nejen Krkonošský národní park – v čem spočívá jeho jedinečnost a přínos pro návštěvníky, ale i ostatní národní parky v ČR. Nastínil i možnost vytvoření dalších dvou parků – Křivoklátska a Jeseníků, a to z důvodu ochrany svérázné místní krajiny. Tato akce je podpořena v rámci projektu KAPKA 21 a je spolufinancována Státním fondem životního prostředí.

Kateřina Valdová, 23.11.2011

Architektura je největší ekologickou stopou naší civilizace

Poslední akcí prvního pololetí letošního roku v rámci Ekocentra byla dubnová přednáška na téma Nízkoenergetické domy. Architekt Petr Košťál stručně vysvětlil rozdíl mezi nízkoenergetickým, pasivním a běžným domem a na příkladech pak porovnal jejich výhody a nevýhody nejen z hlediska pořizovacích nákladů stavby a nákladů na běžný provoz domácnosti. Přednáška navázala na akci Jaro v Úlu, byla začleněna do večerního bloku programu, ale "jaro" bylo v Úlu po celý den. Od rána běžel XII. ročník Igelitiády, odpoledne jste si pak mohli uplést pomlázku, vytvořit velikonoční dekoraci, koupit si jarní salát, nápoj nebo některý z domácích produktů. Více informací v tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 21.4.2011

Program Ekocentra pokračuje

Nezapomeňte na dubnovou akci Ekocentra při Království - Jestřebí hory, o. p. s. - přednášku na téma Nízkoenergetické domy. Ta se koná v úterý 19. dubna od 18 hodin ve "sluníčkové učebně" ZŠ Úpice - Lány. Přednáška Ing. Petra Drhlíka má za úkol vysvětlit rozdíl mezi nízkoenergetickým, běžným a pasivním domem, porovnat jejich výhody a nevýhody z hlediska pořizovacích nákladů stavby a nákladů na běžný provoz domácnosti. Pomocí výkladu i fotografické dokumentace si každý udělá představu, jaké možnosti nabízí současný trh a kam spěje budoucí vývoj. Přednáška Ekocentra probíhá v rámci celodenní akce Jaro v Úlu, na které s Královstvím - Jestřebí hory, o. p. s. spolupracuje ZŠ Úpice - Lány, Dětský parlament při ZŠ Úpice - Lány a součástí Jara v Úlu bude i Den Země, Igelitiáda, dílny s tvořením tematických jarních výrobků anebo tržnice s domácími produkty. Na přednášku i na Jaro v Úlu vás srdečně zveme a těšíme se setkání s vámi. Více informací najdete na našich stránkách www.kjh.cz nebo na www.zsul.cz. Tato akce je podpořena v rámci projektu KAPKA 21 a je spolufinancována Státním fondem životního prostředí.

Kateřina Valdová, 13.4.2011

Nabídka realizace kurzů a seminářů

KJH, o. p. s. nabízí možnost organizování a realizace kurzů a seminářů pro uzavřené skupiny, např. školy, úřady, zájmové skupiny lidí, seniory, občanská sdružení i soukromou sféru. Témata jsou např.: ekologické zemědělství, územní a druhová ochrana přírody, ekologicky šetrné výrobky, úspory energie a alternativní zdroje energie, ochrana zvířat, třídění odpadu a bioodpad atd. V případě zájmu o realizaci kurzů a seminářů nás kontaktujte, prosím, nejprve telefonicky, a to na číslo: 499 881 124. Více informací najdete v tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 5.4.2011

Bursíkovy návštěvy si všímá i místní televize

Poslední březnová akce Ekocentra – Vlajka pro Tibet – se po článku na www.prvnizpravy.cz, naší fotogalerii a tiskové zprávě dočkala i reportáže v místní kabelové televizi. Redaktor se v ní vrátil i k vůbec první návštěvě Martina Bursíka v Úpici a do tří a půl minuty poté shrnul všechno důležité jak o akci, která v Úpici proběhla, tak i o Tibetu a tibetské problematice zároveň.

Kateřina Valdová, 4.4.2011

Březnový program Ekocentra uzavřen

Pod hlavičkou Ekocentra fungujícího při Království - Jestřebí hory, o.p.s. proběhly v měsíci březnu tři akce, které byly zaměřeny na témata blízká např. ekologii. První z nich byl seminář "Domácí zvířata nejsou hračka za vysvědčení", který se konal 12. března v rámci Chovatelské výstavy. Druhou akcí byla přednáška "Krása Krkonoš ve fotografii". Ta proběhla o 3 dny později a fotograf Ctibor Košťál na ní promítal své fotografie - nakonec nejen - Krkonoš a vyprávěl o místech, která navštívil. Třetí a poslední březnovou akcí byla 23. března "Vlajka pro Tibet". V rámci ní přijeli do tělocvičny ZŠ Úpice - Lány vyprávět o svém vztahu a postoji k Tibetu RNDr. Martin Bursík a PhDr. Kateřina Jacques. Více o těchto akcích se dozvíte na těchto stránkách www.kjh.cz, kde naleznete všechny tiskové zprávy i fotogalerie z akcí a zároveň pozvánku na dubnový program Ekocentra.

Kateřina Valdová, 29.3.2011

Jacques a Bursík hovořili v Úpici o Tibetu

Tibet není zavřený, ale je neotevřený. To jsou slova, která uvízla v paměti Martinu Bursíkovi, když v roce 1988 podnikal výpravu do Tibetu. Řekli mu je lidé na tamních hranicích a ta slova platí dodnes. O podobných zážitcích jako je tento přijel RNDr. Martin Bursík spolu s PhDr. Kateřinou Jacques vyprávět 23. března v rámci Vlajky pro Tibet - poslední březnové akce Ekocentra. Setkání při příležitosti akce Vlajka pro Tibet přibližuje fotogalerie a tisková zpráva. O besedě napsala článek i novinářka Andrea Cerqueirová na www.prvnizpravy.cz.

Kateřina Valdová, 28.3.2011

Nezapomeňte na Tibet!

Akce Vlajka pro Tibet se koná už tuto středu, 23. března, od 18 hodin v tělocvičně Základní školy Úpice – Lány. O letošním tématu „Minulost a budoucnost Tibetu, výzvy pro demokratický svět aneb co se nás týká a netýká“ přijedou hovořit RNDr. Martin Bursík, bývalý místopředseda vlády, ministr životního prostředí a poslanec, člen skupiny přátel Tibetu a PhDr. Kateřina Jacques, bývalá poslankyně, předsedkyně Výboru pro Evropské záležitosti a předsedkyně Parlamentní skupiny přátel Tibetu. Aktivity Parlamentní skupiny přátel Tibetu přibližuje fotogalerie.

Kateřina Valdová, 21.3.2011

Krása (nejen) Krkonoš ve fotografii

Druhým seminářem, který pořádalo Ekocentrum při Království – Jestřebí hory, o.p.s. byla přednáška Ctibora Košťála s názvem Krása Krkonoš ve fotografii. Proběhla v úterý 15. března v zasedací místnosti Městského penzionu v Úpici a fotograf Ctibor Košťál promítl divákům přes dvě stě svých záběrů. U každého z nich se zastavil a vyprávěl o místu, ze kterého fotografie pochází. Nosným tématem byly Krkonoše ve všech ročních obdobích, ale i v proměnách času, po zásazích lidí nebo přírody. Nakonec došlo i na fotografie Jestřebích hor, přírody, lidí i architektury. Prohlédněte si fotogalerii z akce.

Kateřina Valdová, 21.3.2011

První ze seminářů Ekocentra

V rámci Chovatelské výstavy proběhl v sobotu 12. března první ze seminářů Ekocentra fungujícího při Království – Jestřebí hory, o. p. s., tentokrát s názvem Domácí zvířata nejsou hračka za vysvědčení. Chovatelé místního spolku – Jan Moravec, Václav Klazar, Miloslav Hertl a Jan Balcar vysvětlili, jak se chovat k domácím zvířatům, jak sledovat jejich zdravotní stav nebo respektovat životní prostor. Zájem byl jako vždy veliký, jak z řad dospělých, tak i dětí. Všichni si mohli prohlédnout vystavovaná zvířata – králíky, slepice i holuby a zeptat se na vše, co je zajímalo. Výstavu přibližuje naše fotogalerie.

Kateřina Valdová, 18.3.2011

Ekocentrum při KJH představuje program na duben

Po třech akcích v měsíci březnu si na měsíc duben připravilo Ekocentrum při Království – Jestřebí hory, o. p. s. další vzdělávací akci v oblasti životního prostředí – přednášku na téma Nízkoenergetické domy. Ta se koná v úterý 19. dubna od 18 hodin ve "sluníčkové učebně" ZŠ Úpice – Lány v rámci celodenní akce Jaro v Úlu, na které spolupracuje ZŠ Úpice – Lány, Dětský parlament při ZŠ Úpice – Lány a o. p. s. Království – Jestřebí hory. Součástí Jara v Úlu bude i Den Země, Igelitiáda, dílny s tvořením tematických jarních výrobků anebo tržnice s domácími produkty. Na přednášku i na Jaro v Úlu Vás srdečně zveme a těšíme se setkání s Vámi. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 16.3.2011

Kateřina Jacques a Martin Bursík se v Úpici vyjádří k Tibetu

Osud Tibetu lidem v našem regionu není lhostejný. Ve středu 23. března proto zavítá do tělocvičny ZŠ Úpice - Lány RNDr. Martin Bursík, bývalý místopředseda vlády, ministr životního prostředí, poslanec a člen Parlamentní skupiny přátel Tibetu. Spolu s ním přijede i PhDr. Kateřina Jacques, bývalá poslankyně, předsedkyně Výboru pro Evropské záležitosti a předsedkyně Parlamentní skupiny přátel Tibetu. Hovořit budou o minulosti i budoucnosti Tibetu. Přijďte si poslechnout vyprávění o vzpouře Tibeťanů, pravdě a důstojnosti a zamyslet se nad cenou lidské svobody. Podrobnější informace obsahuje přiložená tisková zpráva.

Kateřina Valdová, 10.3.2011

Ctibor Košťál: Krása Krkonoš ve fotografii

"Žiji proto, abych fotografoval, fotografuji, abych žil," říká sám o sobě rodák z Police nad Metují, dnes Trutnovan, fotograf Ctibor Košťál. V Úpici bude o krásách Krkonoš vyprávět v úterý 15. března od 17 hodin v zasedací místnosti Městského penzionu. Prostřednictvím populárně - naučné diashow zprostředkuje autor účastníkům přednášky přírodní krásy Krkonoš a okrajově i Jestřebích hor, připomene změny v krajině v horizontu posledních desetiletí, a to vše s morálním apelem na nutnost ohleduplného, ekologického jednání pro zachování rázu přírody tohoto regionu. Více informací nejen o této akci najdete na přiloženém plakátku nebo v tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 4.3.2011

Chovatelská výstava

Králíci, slepice, holubi - pozor dejte! ZO ČSCH Úpice pořádá místní výstavu ve svém areálu na Podrači. Výstava bude otevřena již v pátek 11. 3. od 16:00 do 18:00 a v sobotu 12.3. od 8:00 do 12:00. V prodeji bude medovina a v sobotu od 10:00 je připraven seminář "Domácí zvířata nejsou hračka za vysvědčení". O tom, jak se chovat k domácím zvířatům, jak sledovat jejich zdravotní stav, respektovat jejich životní prostor a další důležité informace vám poskytnou chovatelé místního spolku – Jan Moravec, Václav Klazar, Miloslav Hertl a Jan Balcar. Všichni jste srdečně zváni.

Jan Balcar, 21.2.2011

Ekocentrum zahajuje provoz 12. března

Při obecně prospěšné společnosti Království - Jestřebí hory funguje od roku 2008 Ekocentrum. Široké veřejnosti nabízí poradenství v oblasti životního prostředí, pořádá besedy, semináře i osvětové akce a úzce spolupracuje i s organizacemi z celého regionu. Letošní sezonu zahajujeme 12. března 2011 - v příloze najdete program Ekocentra při Království - Jestřebí hory na měsíc březen.

Jan Balcar, 16.2.2011

MAS KJH pořádala setkání zaměřené na Prodej ze dvora

"Prodej ze dvora" (angl. first-hand sale = prodej z první ruky) je název, se kterým se většina z nás setkala až v posledním čase. Začalo se totiž hodně mluvit o biopotravinách, zdravém životním stylu, přírodních a českých produktech a právě s těmito věcmi je prodej ze dvora neodmyslitelně spojený. V rámci vzdělávacích seminářů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádala MAS Království - Jestřebí hory setkání zemědělců, farmářů, řemeslníků, výrobců a dalších zájemců o dění v regionu, které bylo zaměřené právě na prodej ze dvora. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě. Klikněte na prezentace přibližující Prodej ze dvora a Krajskou síť. Setkání přibližují naše obrázky.

Kateřina Valdová, 7.12.2010

Trutnovské semináře ukáží cestu k dotacím

Středisko ekologické výchovy Sever uspořádá v úterý 20. října v Trutnově dva zajímavé semináře. První seminář s tématem dotací z OPŽP je přednostně určen zástupcům obcí a neziskových organizací, začíná ve 13 hodin. Druhý seminář věnovaný programu Zelená úsporám poslouží široké veřejnosti, startuje v 17 hodin. Poskytne nám cenné informace o možnostech čerpání dotací na úsporu energie na vytápění obytných budov do roku 2012.

Petr Záliš, 6.10.2009

Semináře v regionu poradily, jak šetřit na topení a nezmrznout

V našem regionu proběhly semináře nazvané "Jak ušetřit a nezmrznout aneb Jak nejlépe vytápět svůj byt". Akce proběhla v rámci projektu Kapka 21 a byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí. Cílem projektu bylo pomoci veřejnosti v získávání prostředků Státního fondu životního prostředí nebo vzdělávání v oblasti rozvoje venkova. Hlavním lektorem byl Ing. Vladimír Verner, majitel firmy na výrobu kotlů na biomasu a další druhy paliv. Pomáhal mu kolega z této společnosti, popularizátor využití energie z rostlinných zdrojů Jiří Hlávka. Fotogalerie přibližuje semináře v Libňatově, Vítězné a Radvanicích.

Petr Záliš, 18.5.2009

Zelenou úsporám dá v našem regionu série besed

Spoustu lidí v Podkrkonoší oslovil program Zelená úsporám. Obecně prospěšná společnost Království – Jestřebí hory proto připravila sérii besed, které by lidem měly dotační peníze přiblížit. Lektorem bude ředitel Království – Jestřebí hory o.p.s. Dr. Jan Balcar, konzultant pro dotační tituly Státního fondu životního prostředí. Více informací je v přiložené tiskové zprávě, v letáku nebo přímo u Jana Balcara na telefonu 777/851871, případně na elektronické adrese balcar@zsul.cz.

Petr Záliš, 4.5.2009

Zelená úsporám: miliardy na zelenou energii pro domácnosti

Miliony tun emisí, které nebudou muset být vypuštěny do ovzduší, miliony gigajoulů tepla, které nebudeme muset vyrobit, miliony tun uhlí, které nebudeme muset vytěžit a miliardy korun, které zůstanou v peněženkách domácností v České republice. To je ve zkratce přínos programu Zelená úsporám, který v tomto týdnu představil ministr životního prostředí Martin Bursík spolu se svým prvním náměstkem Janem Dusíkem a ředitelem Státního fondu životního prostředí Petrem Štěpánkem.

Petr Záliš, 10.4.2009