Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Obce sobě

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. Z dlouhodobého hlediska chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Bude jen na Vás, zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnete – nebude to stát, který obcím diktuje shora, jak co má být, ale Vy sami.

Cílem projektu není nahrazovat jiné fungující aktivity a projekty, ale poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným svazkům obcí a měst. Proto se mu také ve zkratce říká Obce sobě. Měl by vést ke zkvalitnění veřejné správy a jejímu udržení co nejblíže občanům. Namísto administrativního či násilného slučování obcí, podporuje vznik svazků obcí „zezdola“ podle jejich místních potřeb a přání.

Převzato z www.obcesobe.cz

Realizace projektu v území:

ORP Dvůr Králové nad Labem
ORP Trutnov

Projekt Obce sobě končí

Finalizace akčního plánu a debata ohledně zřízení Centra společných služeb pro starosty – to byla témata jednání starostů ORP Dvůr Králové nad Labem, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. září na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem. O aktuálnosti a potřebnosti probíraných témat svědčí velká účast starostů, jichž se sešla více než polovina. Jednání navštívila také regionální koordinátorka projektu Obce sobě, v jehož rámci bylo setkání uspořádáno, Ing. Ivana Červinková. Toto jednání bylo v rámci projektu, který k 31. říjnu 2015 končí, poslední, nicméně přítomní starostové se shodli, že by bylo dobré se potkávat i nadále. Proto se již předběžně dohodli, že v listopadu by se opět mohli sejít, tentokrát nad tématem místních akčních plánů pro školství. Přečtěte si celou zprávu ze setkání.

Kateřina Valdová, 21.9.2015

Projekt Svazu měst a obcí vstoupil do další etapy

V úterý 28. července se na obecním úřadu ve Vítězné uskutečnilo další setkání starostů obcí z území ORP Dvůr Králové nad Labem. Jednání se konalo v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce realizovaného Svazem měst a obcí, který na přelomu května a června vstoupil do další fáze. Nová etapa projektu s sebou kromě zúžení realizačního týmu přinesla i změnu na postu tzv. motivujícího starosty. Mgr. Dušana Kubicu, místostarostu a později zastupitele Dvora Králové nad Labem, který již v úřadu nepůsobí, nahradil Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce Bílá Třemešná. Jednání bylo zaměřeno na možné projekty s meziobecním přesahem, které řeší problematiku v jedné z následujících oblastí – školství, sociální oblast, odpadové hospodářství. Zúčastnění starostové tak řešili například rozšíření terénních služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem na celé území ORP nebo možnost společného postupu obcí při vyjednávání smluvních podmínek se společnostmi svážejícími odpad. Přečtěte si celou zprávu.

Radka Jansová, 3.8.2015

Připravuje se setkání starostů a starostek z ORP Dvůr Králové

Až do konce října letošního roku pokračují aktivity projektu „Podpora meziobecní spolupráce“. Během následujících týdnů a měsíců musí dojít k formulaci konkrétních projektových záměrů týkajících se meziobecní spolupráce napříč všemi doposud řešenými tématy, tj. odpady, školství, sociální oblast a volitelné téma (servis samosprávám). Současně je třeba diskutovat o vhodném nastavení tzv. centra podpůrných služeb (resp. servis samosprávám), které bylo jako téma vybráno k rozpracování v rámci volitelného tématu. Starostové a starostky z ORP Dvůr Králové nad Labem se tak v úterý 28. července od 9 hodin setkají v budově Obecního úřadu ve Vítězné, kde budou hovořit například o akčním plánu a konkrétních projektových záměrech pro jednotlivá témata, o centru podpůrných služeb a obdrží informace ke zpracování Místních akčních plánů v oblasti školství. Více na pozvánce.

Kateřina Valdová, 17.7.2015

Druhé oficiální setkání starostů ORP Trutnov posvětilo další spolupráci

V rámci projektu Obce sobě, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR a který se realizuje v rámci obcí s rozšířenou působností v celé republice, se ve středu 22. dubna konalo v území ORP Trutnov druhé oficiální setkání starostů, a to v Rekreačním areálu Dolce. Hlavním výstupem projektu byl celkem více než čtyř set stránkový dokument, který se podrobně zabývá sociální oblastí, školstvím, odpadovým hospodářstvím a volitelným tématem – v případě ORP Trutnov je to servis samosprávám – a tématem k aglomeraci, které bylo vytyčeno jako komunikační strategie pro horské obce přiléhající k Trutnovu. „Od začátku roku 2014 jsme pracovali na podrobných analýzách v povinných i nepovinných oblastech, navíc naše ORP mělo ještě navíc i oblast aglomerace. V návaznosti na analýzy jsme pak po konzultacích s odborníky v oboru definovali problémy ve všech oblastech a k nim i možná řešení,“ vysvětluje postup v projektu koordinátorka Lada Nevečeřalová. „V rámci setkání jsme starostům představili problémy a návrhy řešení. Navíc jsme i více konkretizovali detaily kolem servisu samosprávám,“ doplňuje. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si také fotografie z jednání.

Kateřina Valdová, 4.5.2015

Projekt Obce sobě na Královédvorsku postupuje do poslední části

Tři sta sedmnáct stran finální verze souhrnného dokumentu – to je jeden z konkrétních výstupů projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Obce sobě, který se od podzimu roku 2013 realizuje pod záštitou obce Vítězná v území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem. V návaznosti na dokončení souhrnného dokumentu se 16. dubna 2015 také konalo druhé oficiální setkání starostů celého ORP Dvůr Králové nad Labem, a to opět ve Dvoře Králové, tentokrát ale v prostorách Špýcharu Městského muzea. „První oficiální setkání starostů se konalo loni v červnu a za těch deset měsíců je za námi vidět velký kus práce,“ hodnotí situaci analytik Michal Hátle z projektového týmu. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i fotografie.

Kateřina Valdová, 21.4.2015

Druhé oficiální setkání v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce

Vzhledem k tomu, že se realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce již dostala do finální fáze, bude se ve středu 22. dubna 2015 konat druhé oficiální setkání představitelů obcí v územní obvodu ORP Trutnov, na které tímto ještě jednou všechny zveme. Setkání se uskuteční v restauraci Dolce, v rekreačním areálu Dolce u Trutnova. Přečtěte si plánovaný program a přehled cílů v projektu, zprávu o jeho realizaci nebo si prohlédněte souhrnný dokument.

Kateřina Valdová, 21.4.2015

Druhé oficiální setkání v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce

Vzhledem k tomu, že se realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce již dostala do finální fáze, bude se ve čtvrtek 16. dubna 2015 konat druhé oficiální setkání představitelů obcí v územní obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem, na které tímto ještě jednou všechny zveme. Setkání se uskuteční v budově Špýcharu Městského muzea. Přečtěte si plánovaný program a přehled cílů v projektu, zprávu o jeho realizaci nebo si prohlédněte souhrnný dokument.

Kateřina Valdová, 13.4.2015

Průběžné výstupy projektu „ Systémová podpora meziobecní spolupráce“

Seznamte se s výstupy projektu na podporu meziobecní spolupráce v ORP Trutnov! Jsou jedinečné – Česká republika totiž dosud nebyla takto podrobně mapována. Díky projektu vznikl analyticko-strategický dokument týkajících se situace v území, který můžete využít i vy. Materiál je ve verzi k datu 20. 12. 2014 a bude ještě dopracován na základě závěrečného posudku, kterým se v současné době zabývá odborný tým projektu. Konečná podoba dokumentu bude k dispozici ve 2. polovině dubna 2015 a představena na druhém oficiálním setkání starostů. Pro přehlednost přikládáme i výběr z kapitol – přehled jednotlivých cílů. Dokumenty ze všech ORP si můžete prostudovat zde, včetně dokumentu ORP Trutnov. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na členy realizačního týmu.

Kateřina Valdová, 26.1.2015

V Malých Svatoňovicích se diskutovalo o projektu Obce sobě

Projekt Svazu Měst a obcí ČR meziobecní spolupráce „Obce sobě“ úspěšně pokračuje. V současné době se v rámci projektu, který se teď aktuálně realizuje v jednotlivých obcích s rozšířenou působností po celé České republice, řeší i otázka institucionalizace jednotlivých ORP do oficiálních svazků obcí. Jedním z možných cílů projektu je i myšlenka založit nové dobrovolné svazky obcí tak, aby přesně pokrývaly území vymezené hranicí obce s rozšířenou působností, v ORP Trutnov tedy konkrétně hranicemi 31 obcí. K této problematice se v úterý 9. září konalo v Malých Svatoňovicích setkání týmů pěti ORP se zástupcem Svazu měst a obcí, vedoucím právního týmu, Davidem Bohadlem, se kterým bylo zakládání dalších DSO diskutováno. Schůzky se účastnili zástupci týmů ORP Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Vrchlabí a Náchod, motivující starostové z jednotlivých oblastí, zástupci stávajících svazků v těchto územích i regionální koordinátorka projektu Ivana Červinková. Přečtěte si celou zprávu i Mapu dobrovolných svazků obcí působících na území ORP Trutnov. Prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 24.9.2014

Meziobecní spolupráce – příklady dobré praxe

Práce na projektu Svazu měst a obcí ČR stále pokračují. Aktuálním úkolem bylo sepsání informací o meziobecní spolupráci, která už na území daného ORP probíhá, která funguje a má za sebou své výsledky. Z dotazníků byly nakonec vybrány tři příklady spolupráce, a to projekt Svazku obcí Plynofikace na plynofikaci obcí Kuks, Vlčkovice v Podkrkonoší, Stanovice a Choustníkovo Hradiště. Dalším byl projekt na obnovu sakrálních památek, který na svém území realizoval Svazek obcí Hustířanka a posledním příkladem je nákup společného vybavení pro pořádání akcí, které pořídilo Společenství obcí Podkrkonoší.

Kateřina Valdová, 25.8.2014

Setkání starostů projektu Obce sobě na Trutnovsku

Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK), který je v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov nositelem projektu Svazu města a obcí ČR, hostil 26. června v Rekreačním areálu Dolce první oficiální setkání starostů tohoto ORP. Na prvním oficiálním setkání k projektu Obce sobě se sešly více než dvě třetiny všech zapojených obcí. Starostové si společně vyslechli především výstupy analytické části projektu, na kterých se pracovalo od začátku letošního roku. „Jednalo se místy o takřka mravenčí práci, protože získání některých dat bylo složité, například některá data se standardně sbírají za jednotlivé obce, některá za ORP, některá jsme měli za jednotlivé MAS, a tak se muselo složitě dopočítávat,“ stěžuje si na časovou náročnost koordinátorka projektu Lada Nevečeřalová. „Nicméně i přes tyto problémy se podařilo data v sociální oblasti, školství a odpadovém hospodářství získat. Aktuálně nás čekají práce nad aglomeračním a volitelným tématem,“ dodává. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si a prohlédněte si i související fotogalerii.

Kateřina Valdová, 1.7.2014

Společné setkání týmů ze tří ORP

První setkání týmů ze tří sousedních obcí s rozšířenou působností proběhlo ve středu 15. května v zasedací místnosti Městského úřadu v Trutnově. Jednalo se o týmy z ORP Trutnov, Dvůr králové nad Labem a Vrchlabí včetně zapojených motivujících starostů. Společné setkání mělo za úkol jednak seznámit všechny týmy tak, aby si mohli pracovníci na jednotlivých pozicích vyměňovat zkušenosti a poté si všechny týmy navzájem představily dosavadní výstupy projektu. Další práce v projektu, které se budou týkat především návrhových částí, budou pokračovat ještě v těsnější spolupráci všech ORP, protože již teď je zřejmé, že některé obce projevily zájem stát se součástí návrhů v jiném správním obvodu, než ve kterém se nacházejí. Více si přečtěte zde a prohlédněte si i obrázky.

Kateřina Valdová, 17.5.2014

Společné setkání týmů projektu meziobecní spolupráce

Penzion Na faře v Dubenci hostil ve čtvrtek 20. února 2014 první setkání řešitelských týmů, které pracují na projektu meziobecní spolupráce. V Dubenci se setkali řešitelé takřka ze všech týmů v Královéhradeckém kraji a společně si vyměňovali zkušenosti s pracemi na projektu Svazu měst a obcí. Zároveň byla zdůrazněna důležitost provázání jak strategií vytvářených v rámci meziobecní spolupráce, tak strategií, které vznikají na úrovni jednotlivých MAS. Za projekt, který se realizuje v rámci ORP Dvůr Králové Nad Labem, se účastnil celý projektový tým, tj. zástupci MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., MAS Královédvorsko, o.s. a firmy DRAG s.r.o. Vzhledem k propojenosti týmů s jednotlivými místními akčními skupinami v kraji byla společná schůzka důležitým setkáním v rámci prvních měsíců prací nad projektem Obce sobě. Zde je tisková zpráva.

Kateřina Valdová, 26.2.2014

Projekt Obce sobě na Královédvorsku postupuje kupředu

Celkem patnáct zástupců obcí z území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem se sešlo ve čtvrtek 6. února 2014 ke společnému stolu, aby jim byly představeny hlavní myšlenky podpory meziobecní spolupráce v projektu s názvem Obce sobě, který se realizuje pod hlavičkou Svazu měst a obcí ČR. Krajská koordinátorka projektu Ivana Červinková informovala zúčastněné o projektu obecně a koordinátoři projektu v území ORP Dvůr Králové nad Labem poté prezentovali konkrétní kroky, které se budou v rámci projektu podnikat a informovali o aktivitách v nejbližším období. Celou zprávu si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 17.2.2014