Sněm MAS


Sněm MAS

Sněm MAS tvoří všichni partneři MAS, kteří mají v daný okamžik uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu o partnerství s MAS. Jednání sněmu se řídí jednacím řádem.


Sněm zejména:

  • schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím programového výboru MAS svěřeny jinému orgánu MAS
  • zřizuje výbory – programový, kontrolní, výběrový a monitorovací, volí jejich členy, a ukládá jim úkoly
  • určuje počet členů povinných i nepovinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání a dobu jejich mandátu
  • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS
  • schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů
  • schvaluje rozhodnutí programového výboru při výběru projektů realizovaných v rámci činnosti MAS
  • nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území působnosti MAS
  • schvaluje rozpočet MAS nebo může delegovat na jiný orgán MAS
  • schvaluje výši příspěvku na činnost MAS


Jednací řád sněmu MAS

2021

2020

2019

2018

2017
21. 11. 2017, Havlovice 21. 9. 2017, Úpice

Program rozvoje venkova - F2, F4, F5, F7

OPZ - Prorodinná opatření, Zaměstnanost

IROP - Ochrana zdraví, života a majetku

IROP - Infrastruktura vzdělávání21. 6. 2017, Úpice


2016

2015

Archiv dokumentů sněmu MAS 2006 - 2014